Gmina Siemianowice Śląskie oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Siemianowice Śląskie nagrodzeni za projekt „Kooperacje 3D”

Gmina Siemianowice Śląskie oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich zostali nagrodzeni przez Regionaly Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego za realizację projektu „Kooperacje 3D-model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich w trakcie gali zorganizowanej 29.11.2022 r. w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach odebrał statuetkę zarówno dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jak i dla naszej gminy.

„Kooperacje 3D-model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” to projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, który był realizowany w latach 2019-2020 w ramach osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Liderem projektu był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, zaś Partnerami: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.

Celem projektu było zwiększenie kooperacji oraz poprawa współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych, m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji. Model kooperacji uwzględniał całościowe, międzysektorowe wsparcie na poziomie gminy mające na celu włączenie społeczne osób i rodzin wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

W Siemianowicach Śląskich zawiązany został formalnie Partnerski Zespół Kooperacyjny do którego deklaracje przystąpienia złożyły takie instytucje jak: Straż Miejska, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza, Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej, Samodzielny Publiczny Zakład Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, Śląskie Stowarzyszenie Charytatywne „Przystań”, Sąd Rejonowy, Powiatowy Urząd Pracy, Szpital Miejski, Policja, Wydział Lokalowy Urzędu Miasta, Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego, Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna, Fundacja Modus Vivendi oraz Śląskie Stowarzyszenie Kulturalne Osób Niepełnosprawnych.

W 2019 i 2020 roku odbywały się spotkania Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego, w których wzięły udział instytucje z obszaru Miasta Siemianowice Śląskie. Swoje działania ukierunkowane na pracę z rodzinami wymagającymi szczególnej pomocy prowadziły również Zadaniowe Zespoły Kooperacyjne.

W oparciu o wypracowany model pracy z rodzinami znajdującymi się w trudnej sytuacji wdrożono szereg działań ukierunkowanych na pomoc tym rodzinom. Wypracowana metoda współpracy zaowocowała wsparciem wykluczonych rodzin w przezwyciężeniu ich trudnej sytuacji życiowej.

Autor:

  • Agnieszka Rylska, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

wprowadzający: Rafał Jakoktochce
foto: MOPS Siemianowice Śląskie