SIEMIANOWICE PRZECIW PRZEMOCY

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich przy współpracy z Komendą Miejską Policji oraz Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej realizuje projekt „Siemianowice przeciw przemocy” – w ramach Programu „Sprawiedliwość” finansowanego ze środków funduszy norweskich i środków krajowych.

Innowacyjne oraz oparte na interdyscyplinarnej współpracy działania podejmowane w ramach tego projektu, mają przyczynić się do zmiany funkcjonowania systemu przeciwdziałania przemocy domowej, a tym samym do zmniejszenia skali występowania tego zjawiska na terenie naszego Miasta.

Głównym celem projektu „Siemianowice przeciw przemocy” jest wykrycie zachowań dysfunkcyjnych na etapie wczesnej profilaktyki, a jego osiągnięcie możliwe będzie dzięki pogłębionej współpracy instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w Mieście.

W związku z powyższym w budynku przy ul. Wróblewskiego 10 w Siemianowicach Śląskich utworzone zostanie Centrum dla Rodzin, które pełnić będzie fukncję bazy koordynującej działalność na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej, a przede wszystkich zadba o ochronę osób doznających przemocy. W trakcie spotkań w ramach tzw. Kawiarni Rodzinnej uczestnicy projektu będą mieli możliwość wzmacniania i budowania relacji rodzinnych. Centrum dla Rodzin to szczególne miejsce, gdyż z jednej strony podejmowane będą w nim działania ukierunkowane na poprawę jakości relacji rodzinnych i działania w zakresie szeroko rozumianej profilaktyki, a z drugiej zaś strony zaplanowano spotkania propagujące równość kobiet i mężczyzn oraz tolerancję i wzajemny szacunek.

Centrum dla Rodzin to miejsce, do którego mieszkańcy będą się mogli zgłaszać w sytuacjach kryzysowych i wymagających szybkiej interwencji.

Wszystkie działania podejmowane z ramach projektu są bezpłatne i skierowane do rodzin z Siemianowic Śląskich – zarówno tych zagrożonych jak i tych już doświadczonych przemocą oraz do osób mających trudności z radzeniem sobie z agresją.

W ramach podejmowanych działań odbędzie się rówież szereg szkoleń skierowanych do specjalistów, którzy na co dzień zaangażowani są w przeciwdziałanie przemocy domowej na terenie Siemianowic Śląskich.

Na realizację projektu otrzymano dofinansowanie w kwocie 674 335,00 zł.

Projekt realizowany będzie do 30.09.2023 r.

Kontakt do koordynatorów projektu: (32) 765 62 46 / 784 573 410

Autor:

  • Agnieszka Rylska-Rumas, MOPS

wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska