ZMIANY W USTAWIE O TRANSPORCIE DROGOWYM

Taksówki na postoju
Taksówki

W związku z wprowadzonymi zmianami w ustawie o transporcie drogowym informujemy, że przedsiębiorcy którzy złożyli wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przed 1.03.2022 r., mają obowiązek dostosować się do wymagań w zakresie bazy eksploatacyjnej, o której mowa w art. 4 pkt 21a oraz art. 5 ust. 2c i 2d ustawy i są obowiązani do złożenia do organu wydającego to zezwolenie właściwego oświadczenia w terminie do dnia 15 stycznia 2023 r.

Zgodnie z art. 5 ust. 2c ustawy  o transporcie drogowym wymóg, o którym mowa w art. 5 ust. 1 lit. g rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, uznaje się za spełniony, jeżeli przedsiębiorca dysponuje odpowiednią do skali prowadzenia działalności bazą eksploatacyjną, znajdującą się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyposażoną co najmniej w miejsca postojowe dla pojazdów wykorzystywanych w transporcie drogowym w liczbie odpowiadającej co najmniej 1/3 liczby pojazdów zgłoszonych przez przewoźnika do organu wydającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, z uwzględnieniem ust. 2d. W przypadku zgłoszenia nie więcej niż dwóch pojazdów konieczne jest dysponowanie co najmniej jednym miejscem postojowym.

Wszelkich informacji udziela Wydział Spraw Obywatelskich, 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10, pok. nr 8, telefon kontaktowy: 32 7605329, 32 7605328. Poniżej druk oświadczenia do pobrania.

Autor:

  • Arkadiusz Bącol, Wydział Spraw Obywatelskich

wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska