Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Urząd Miasta Siemianowice Śląskie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.siemianowice.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Ul. Jana Pawła II 10
41-100 Siemianowice Śląskie
telefon: +48 (32) 760 52 00
e-mail: ratusz@um.siemianowice.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020-07-25

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wyłączenia

 • Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • Pliki wytworzone przez inne podmioty niż Urząd Miasta Siemianowice Śląskie i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
 • Treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • Ułatwienia na stronie podmiotowej www.siemianowice.pl,
 • Strona internetowa www.siemianowice.pl, spełnia założenia Konwencji o prawach osób niepełnosprawnościami (Dz.U. 2012, poz. 1169),
 • Strona www.siemianowice.pl została zaprojektowana zgodnie z wytycznymi WCAG 2.1.
 • Strona posiada możliwość odczytania przez program dla osoby z niepełnosprawnością wzroku. Informacje publikowane na stornie są możliwe do odnalezienie i odczytania za pomocą klawiatury. Wyjątkiem są elementy, które zwyczajowo nie mogą być wykonane klawiaturą (np. rysunek odręczny),
 • Strona jest dostępna w przeglądarkach i na urządzeniach z włączoną obsługą CSS,
 • Stronę da się znacząco powiększyć narzędziami przeglądarki i z poziomu strony. Powiększona strona nie gubi treści,
 • Strona posiada kontrast kolorystyczny wszystkich elementów przekazujących treść stosunek jasności tekstu do tła 4,5 do 1,
 • Wszystkie tytuły strony i podstrony są unikalne,
 • Wszystkie odnośniki na stronie internetowej są unikalne.


Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2021-07-15

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-29
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:

Sabina Miland
E-mail: s_miland@um.siemianowice.pl

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Budynek Urząd Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Jana Pawła II 10

Budynek położony jest w dzielnicy Centrum pomiędzy ulicami Zygmunta Krasińskiego a ulicą Jana Pawła II. W pobliżu budynku znajduje się ogólnodostępny, bezpłatny parking. Bezpośrednio przy głównym wejściu do budynku wyznaczone jest jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Od ulicy Jana Pawła II również wyznaczono jedno miejsce oraz w bliskim otoczeniu budynku wyznaczono dodatkowo 3 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Główne wejście do budynku jest wyraźnie oznakowane tablicą informacyjną i znajduje się od ulicy Zygmunta Krasińskiego. Wejście do budynku jest z poziomu zero. Przy drzwiach wejściowych do budynku umieszczony jest dzwonek na wysokości 1,2 m. Dzwonek służy do wezwania asysty w przypadku pojawienia się trudności z wejściem do budynku.

Budynek jest obiektem czterokondygnacyjnym. W budynku jest winda. Wejście do windy znajduje się od ulicy Jana Pawła II. Dostęp do windy jest wolny od barier architektonicznych. Winda dojeżdża do każdego piętra budynku, umożliwiając swobodny dostęp do wszystkich pomieszczeń, w których odbywa się obsługa Klientów. Szerokość kabiny dźwigu wynosi około 110 cm. Winda wyposażona jest w lustra znajdujące się na bocznej ścianie. Drzwi windy otwierają się i zamykają automatycznie. Winda posiada oznaczenia pięter w alfabecie Braille`a oraz wyposażona jest w komunikaty dźwiękowe. Odległość pomiędzy drzwiami przystankowymi windy, a przeciwległą ścianą lub inną przegrodą nie jest mniejsza niż 150 cm.

Na parterze budynku od strony ulicy Zygmunta Krasińskiego znajduje się Portiernia, gdzie można uzyskać wszelkie potrzebne informacje dotyczące funkcjonowania oraz usług świadczonych przez Urząd. Przy wejściu do budynku znajduje się tablica informacyjna na temat rozkładu pomieszczeń w budynku. Toaleta znajduje się na wysokim parterze budynku.

Kancelaria Podawcza znajduje się na wysokim parterze budynku. Okienko Kancelarii Podawczej wyposażone jest w pętlę indukcyjną oraz głośnik. Schody w budynku oznaczone są kontrastowo.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a. Do budynku można wejść z psem przewodnikiem.

2. Budynek Urząd Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Michałkowickiej 105

Budynek położony jest w dzielnicy Michałkowice, przy ulicy Michałowickiej 105.
Z tyłu budynku znajduje się ogólnodostępny, bezpłatny parking. Bezpośrednio przy głównym wejściu do budynku wyznaczone są dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Główne wejście do budynku jest wyraźnie oznakowane tablicą informacyjną. Wejście do budynku jest z poziomu zero. Budynek jest obiektem trzykondygnacyjnym, bez windy. W budynku znajduje się schodołaz, który umożliwia bezpieczne dotarcie na wyższe kondygnacje osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Wyznaczono również osoby spośród pracowników odpowiedzialne za asystę. Potrzebę skorzystania z urządzenia należy zgłosić przy wejściu do budynku. Na parterze budynku znajduje się Portiernia, gdzie można uzyskać wszelkie potrzebne informacje dotyczące funkcjonowania oraz usług świadczonych przez Urząd. Przy wejściu do budynku znajduje się tablica informacyjna na temat rozkładu pomieszczeń w budynku.

Aranżacja przestrzeni na parterze budynku, szerokość korytarzy i drzwi oraz brak zmian poziomów zapewnia trasę wolną od przeszkód. Obsługa mieszkańców prowadzona jest na parterze budynku – wszystkie pomieszczenia biurowe na parterze budynku są dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami. Przy drzwiach głównych pomieszczeń użytkowych zostały zamieszczone tabliczki z oznaczeniami w alfabecie Braille`a. Kancelaria Podawcza zlokalizowana jest na parterze budynku i posiada trzy stanowiska do obsługi Klientów.
Na jednym ze stanowisk kancelaryjnych zastosowano obniżoną ladę do wysokości 1,2 m. Stanowisko to wyposażone jest w pętlę indukcyjną. Toaleta znajduje się na parterze budynku. Schody w budynku oznaczone są kontrastowo. Do budynku można wejść z psem przewodnikiem.

3. Budynek Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Jana Pawła II 1 – Wydział Spraw Obywatelskich/Komunikacja, Wydział Kultury i Sportu oraz Biuro ds. Seniorów.

Budynek położony jest w dzielnicy Centrum, przy ulicy Jana Pawła II 1. W pobliżu budynku znajduje się ogólnodostępny, bezpłatny parking. Przy budynku wyznaczone są dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Główne wejście do budynku jest wyraźnie oznakowane tablicą informacyjną i znajduje się od ulicy Jana Pawła II 1. Budynek jest obiektem dwukondygnacyjnym. Urząd prowadzi swą działalność na parterze budynku.

Przed wejściem do budynku znajdują się schody oraz pochylnia wyposażona w poręcz. Minimalna szerokość pochylni to 1,2 m. max. Przy wejściu do budynku znajduje się tablica informacyjna na temat rozkładu pomieszczeń w budynku. Na sali obsługi klienta znajdują się stanowiska do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. W budynku znajduje się stanowisko wyposażone w pętle indukcyjną, które jest oznaczone odpowiednim piktogramem. Na drzwiach głównych pomieszczeń użytkowych zostały zamieszczone tabliczki z oznaczeniami w alfabecie Braille`a. Aranżacja przestrzeni, szerokość korytarzy i drzwi oraz brak zmian poziomów zapewnia trasę wolną od przeszkód. Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na parterze budynku. Do budynku można wejść z psem przewodnikiem.

4. Budynek Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przy Al. Sportowców 1 – Wydział Edukacji, Urząd Stanu Cywilnego

Budynek położony jest w dzielnicy Centrum, przy Alei Sportowców 1. Budynek jest obiektem dwukondygnacyjnym, bez windy. W budynku znajduje się schodołaz, który umożliwia bezpieczne dotarcie na wyższą kondygnację osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Wyznaczono również osoby spośród pracowników odpowiedzialne za asystę. Potrzebę skorzystania z urządzenia należy zgłosić przy wejściu do budynku.

Przed wejściem do budynku znajdują się schody oraz pochylnia wyposażona w poręcz po obu stronach. Przed budynkiem znajduje się ogólnodostępny, bezpłatny parking. Bezpośrednio przy głównym wejściu do budynku wyznaczone jest jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Główne wejście do budynku jest wyraźnie oznakowane tablicą informacyjną.

Przy wejściu do budynku znajduje się tablica informacyjna na temat rozkładu pomieszczeń w budynku. Parter budynku jest dostępny pod względem architektonicznym. Na parterze budynku znajduje się stanowisko do obsługi Klientów ze szczególnymi potrzebami, które wyposażone jest w pętlę indukcyjną. Schody w budynku oznaczone są kontrastowo.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a. Toaleta znajduje się na parterze budynku.

Do budynku można wejść z psem przewodnikiem.

5. Budynek Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Wyzwolenia 17 – Referat Świadczeń

Budynek położony jest w dzielnicy Michałkowice, przy ulicy Wyzwolenia 17. W pobliżu budynku znajduje się ogólnodostępny, bezpłatny parking. Budynek jest obiektem 3 kondygnacyjnym:

 • niski parter – Urząd Miasta Siemianowice Śląskie – Referat Świadczeń,
 • parter oraz 1 piętro – Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowicach Śląskich.

Budynek posiada dwa wejścia. Wejście główne do budynku usytuowane jest od ulicy Wyzwolenia 17, natomiast drugie wejście znajduje się z lewej strony budynku, bezpośrednio w sąsiedztwie miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami. Do głównego wejścia prowadzą schody oraz murowana pochylnia. Przed głównym wejściem na wysokości 1,2 m znajduje się dzwonek w celu wezwania asysty w przypadku pojawienia się trudności z wejściem do budynku. Kondygnacje połączone są ze sobą klatką schodową, a w budynku zamontowana jest platforma pionowa (podnośnik). Opis części budynku, w którym znajduje się Referat Świadczeń. Wejście do budynku od strony Świadczeń Rodzinnych jest wyraźnie oznakowane tablicą informacyjną. Przy wejściu znajduje się tablica informacyjna na temat rozkładu pomieszczeń. Obsługa Klientów prowadzona jest na niskim parterze budynku w Biurze Obsługi Mieszkańców, które wyposażone jest w pętlę indukcyjną. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a. Schody przed budynkiem oznaczone są kontrastowo. Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na parterze budynku.
Do budynku można wejść z psem przewodnikiem.

6. Budynek Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Dąbrowskiego 13 – Wydział Zarządzania Kryzysowego, Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych

Budynek położony jest w dzielnicy Centrum, przy ulicy Jarosława Dąbrowskiego 13. Przy budynku znajduje się ogólnodostępny, bezpłatny parking. Przy wejściu do budynku wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Główne wejście do budynku jest wyraźnie oznakowane tablicą informacyjną. Budynek jest obiektem czterokondygnacyjnym, bez windy. W budynku znajduje się schodołaz, który umożliwia bezpieczne dotarcie na wyższe kondygnacje osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Wyznaczono również osoby spośród pracowników odpowiedzialne za asystę. Potrzebę skorzystania z urządzenia należy zgłosić przy wejściu do budynku. Pomieszczenia Wydziału Zarządzania Kryzysowego oraz Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych znajdują na drugim piętrze budynku. Wejście do budynku jest z poziomu zero. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz pętli stanowiskowej. Dysponujemy pętlami przenośnymi. Każdy klient, który podczas załatwiania spraw urzędowych zgłosi pracownikowi Urzędu Miasta potrzebę skorzystania z pętli indukcyjnej otrzyma takie wsparcie. Do budynku można wejść z psem przewodnikiem.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

 • Tłumacz języka migowego online

Urząd Miasta Siemianowice Śląskie zapewnia bezpłatną usługę tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw urzędowych. Dostęp do zdalnego tłumacza języka migowego zapewniamy swym Klientom we wszystkich siedzibach Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie oraz poprzez stronę internetową pod adresem:

https://tlumacz.migam.org/miasto_siemianowice_slaskie

Z usługi można skorzystać na dwa sposoby:

 • poza Urzędem Miasta Siemianowice Śląskie – za pośrednictwem komputera/laptopa/tabletu/telefonu z kamerą i dostępem do Internetu. Aby połączyć się z tłumaczem języka migowego wystarczy kliknąć w poniższy link https://tlumacz.migam.org/miasto_siemianowice_slaskie
 • osobiście – w tym przypadku, pracownik Urzędu połączy się z tłumaczem języka migowego online.

Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą skontaktować się w sprawach urzędowych z pracownikiem Urzędu za pośrednictwem SMS lub MMS pod numerem telefonu + 48 570 062 500.

Wyżej wymienione środki wspierające komunikowanie się są dostępne w godzinach pracy Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie.

Tłumacz języka migowego na wniosek

Realizując zapisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się Urząd Miasta Siemianowice Śląskie, bezpłatnie zapewnia wszystkim zainteresowanym przy załatwianiu spraw urzędowych, pomoc tłumacza języka migowego.

Osoba uprawniona chcąca skorzystać z usług tłumacza powinna zgłosić chęć skorzystania
ze świadczenia co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Urzędzie
(z wyłączeniem sytuacji nagłych) oraz podać wybraną przez siebie metodę komunikowania się,
to jest:

 • polski język migowy (PJM),
 • system językowo – migowy (SJM),
 • sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie i złożenie wniosku:

 • elektronicznie na adres e-mail: ratusz@um.siemianowice.pl
 • za pośrednictwem platformy ePUAP,
 • wysyłając faks na numer 32 760 52 80,
 • pocztą na adres Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10, 41-100 Siemianowice Śląskie,
 • osobiście w Kancelarii Podawczej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10, 41-100 Siemianowice Śląskie.