Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Urząd Miasta Siemianowice Śląskie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.siemianowice.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Ul. Jana Pawła II 10
41-100 Siemianowice Śląskie
telefon: +48 (32) 760 52 00
e-mail: ratusz@um.siemianowice.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020-07-25

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wyłączenia

 • Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • Pliki wytworzone przez inne podmioty niż Urząd Miasta Siemianowice Śląskie i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
 • Treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • Ułatwienia na stronie podmiotowej www.siemianowice.pl,
 • Strona internetowa www.siemianowice.pl, spełnia założenia Konwencji o prawach osób niepełnosprawnościami (Dz.U. 2012, poz. 1169),
 • Strona www.siemianowice.pl została zaprojektowana zgodnie z wytycznymi WCAG 2.1.
 • Strona posiada możliwość odczytania przez program dla osoby z niepełnosprawnością wzroku. Informacje publikowane na stornie są możliwe do odnalezienie i odczytania za pomocą klawiatury. Wyjątkiem są elementy, które zwyczajowo nie mogą być wykonane klawiaturą (np. rysunek odręczny),
 • Strona jest dostępna w przeglądarkach i na urządzeniach z włączoną obsługą CSS,
 • Stronę da się znacząco powiększyć narzędziami przeglądarki i z poziomu strony. Powiększona strona nie gubi treści,
 • Strona posiada kontrast kolorystyczny wszystkich elementów przekazujących treść stosunek jasności tekstu do tła 4,5 do 1,
 • Wszystkie tytuły strony i podstrony są unikalne,
 • Wszystkie odnośniki na stronie internetowej są unikalne.


Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2021-07-15
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:
E-mail: s_miland@um.siemianowice.pl

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Budynek Urząd Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Jana Pawła II 10

Budynek jest obiektem 4 kondygnacyjnym, wyposażonym w schodołaz. Wejście do budynku jest z poziomu zero. Przy drzwiach wejściowych do budynku umieszczony jest dzwonek na wysokości 1,2 m. Dzwonek służy do wezwania asysty w przypadku pojawienia się trudności z wejściem do budynku. Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych – bezpośrednio przy głównym wejściu do budynku znajduje się 1 miejsce oraz 3 miejsca wokół budynku.
Na parterze budynku (poziom 0) znajduje się Portiernia, gdzie można uzyskać wszelkie potrzebne informacje oraz stanowisko przy którym można oczekiwać na pracownika, w przypadku niemożności dotarcia do danej komórki organizacyjnej. Do budynku można wejść z psem przewodnikiem. Przy wejściu do budynku znajduje się tablica informacyjna na temat rozkładu pomieszczeń w budynku.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a. W Kancelarii Podawczej znajduje się pętla indukcyjna oraz głośnik. Toaleta znajduje się na wysokim parterze budynku.
Schody w budynku oznaczone są kontrastowo.

2. Budynek Urząd Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Michałkowickiej 105

Budynek jest obiektem 3 kondygnacyjnym, bez windy. Wejście do budynku jest z poziomu zero. Parter budynku jest dostępny pod względem architektonicznym. Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych – bezpośrednio przy głównym wejściu do budynku znajdują się 2 miejsca parkingowe.
Obsługa mieszkańców prowadzona jest na parterze budynku – wszystkie pomieszczenia biurowe
na parterze budynku są dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Toaleta znajduje się na parterze budynku. Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Schody w budynku oznaczone są kontrastowo.
Przy wejściu do budynku znajduje się tablica informacyjna na temat rozkładu pomieszczeń w budynku. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a. Do budynku można wejść z psem przewodnikiem.
W Kancelarii Podawczej znajduje się pętla indukcyjna.

3. Budynek Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Jana Pawła II 1 – Wydział Spraw Obywatelskich/Komunikacja, Wydział Kultury i Sportu oraz Biuro ds. Seniorów.

Budynek jest obiektem 2 kondygnacyjnym. Wydział Spraw Obywatelskich/Komunikacja, Wydział Kultury i Sportu oraz Biuro ds. Seniorów są na parterze budynku. Przed wejściem do budynku znajdują się schody oraz podjazd. Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych – w pobliżu wejścia do budynku znajdują się 2 miejsca. Na sali obsługi klienta znajdują się stanowiska do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. W budynku znajduje się stanowisko wyposażone w pętle indukcyjną.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a.
Do budynku można wejść z psem przewodnikiem. Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na parterze budynku.

4. Budynek Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przy Al. Sportowców 1 – Wydział Edukacji, Urząd Stanu Cywilnego

Budynek jest obiektem 2 kondygnacyjnym, przed wejściem do budynku znajdują się schody
oraz podjazd. Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się bezpośrednio przy wejściu do budynku. Urząd Stanu Cywilnego znajduje się na parterze budynku, natomiast Wydział Edukacji na pierwszym piętrze. W budynku nie ma windy.
Przy wejściu do budynku znajduje się tablica informacyjna na temat rozkładu pomieszczeń
w budynku.
Na parterze budynku (poziom 0) znajduje się stanowisko do obsługi Klientów ze szczególnymi potrzebami. Schody w budynku oznaczone są kontrastowo. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a. W budynku znajduje się stanowisko wyposażone w pętle indukcyjną.
Do budynku można wejść z psem przewodnikiem. Toaleta znajduje się na parterze budynku.

5. Budynek Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Wyzwolenia 17 – Referat Świadczeń

Budynek jest obiektem 3 kondygnacyjnym:
– niski parter – Urząd Miasta Siemianowice Śląskie – Referat Świadczeń,

– parter oraz 1 piętro – Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowicach Śląskich.

Budynek posiada dwa wejścia. Wejście główne do budynku usytuowane jest od ulicy Wyzwolenia, natomiast drugie wejście znajduje się z lewej strony budynku, bezpośrednio w sąsiedztwie miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej.
Do głównego wejścia prowadzą schody oraz murowany podjazd. Przed głównym wejściem
na wysokości 1,2 m znajduje się dzwonek w celu wezwania asysty w przypadku pojawienia się trudności z wejściem do budynku.

Kondygnacje są ze sobą połączone klatką schodową, a w budynku zamontowany jest podnośnik.
Opis części budynku, w którym znajduje się Referat Świadczeń.

Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się bezpośrednio przy wejściu
do budynku.
Obsługa Klientów prowadzona jest na niskim parterze w Biurze Obsługi Mieszkańców, które wyposażone jest w petlę indukcyjną. Przy wejściu znajduje się tablica informacyjna na temat rozkładu pomieszczeń.W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a.
Do budynku można wejść z psem przewodnikiem. Schody w budynku oznaczone są kontrastowo. Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na parterze budynku.

6. Budynek Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Dąbrowskiego 13 – Wydział Zarządzania Kryzysowego, Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych

Budynek jest obiektem 4 kondygnacyjnym.
Biura Wydziału Zarządzania Kryzysowego oraz Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych znajdują na 2 piętrze.
W budynku nie ma windy, natomiast wejście do budynku jest z poziomu parteru.
Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy wejściu do budynku.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a oraz pętli indukcyjnych.
Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

7. Budynek Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Fitznerów 3 – Miejski Konserwator Zabytków.

Budynek jest obiektem 3 kondygnacyjnym. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków znajduje się na 2 piętrze. Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy wejściu
do budynku. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a oraz pętli indukcyjnych.
Przed wejściem do budynku znajduje się domofon. Do budynku można wejść z psem przewodnikiem.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

 • Tłumacz języka migowego online

Urząd Miasta Siemianowice Śląskie zapewnia bezpłatną usługę tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw urzędowych.

Dostęp do zdalnego tłumacza języka migowego zapewniamy swym Klientom we wszystkich siedzibach Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie oraz poprzez stronę internetową pod adresem:

https://tlumacz.migam.org/miasto_siemianowice_slaskie

Usługa umożliwia połączenia wideo z tłumaczem języka migowego za pośrednictwem urządzenia z kamerą. Z tłumacza języka migowego on-line można skorzystać podczas wizyty w urzędzie, nie trzeba się specjalnie umawiać, bądź można połączyć się z dowolnego miejsca w godzinach urzędowania przez stronę internetową. Osoba chcąca skorzystać z usługi tłumacza w siedzibie Urzędu powinna zgłosić się w pierwszej kolejności do Kancelarii Podawczych bądź poinformować pracowników Urzędu o potrzebie skorzystania z tej formy kontaktu. Pracownicy urzędu w parę minut udostępnią Państwu kontakt z tłumaczem języka migowego i pomogą w załatwieniu sprawy urzędowej.

 • Tłumacz języka migowego na wniosek

Realizując zapisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się Urząd Miasta Siemianowice Śląskie, bezpłatnie zapewnia wszystkim osobom uprawnionym przy załatwianiu spraw urzędowych, pomoc tłumacza języka migowego.
Osoba chcąca skorzystać z innej metody komunikowania się niż PJM, powinna zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Urzędzie (z wyłączeniem sytuacji nagłych) oraz podać wybraną przez siebie metodę komunikowania się, tj:

 • system językowo migowy (SJM),
 • sposób komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN).

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie i złożenie wniosku:

 • elektronicznie na adres e-mail: ratusz@um.siemianowice.pl
 • za pośrednictwem platformy ePUAP,
 • wysyłając faks na numer 32 760 52 80,
 • pocztą na adres Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10, 41 – 100 Siemianowice Śląskie,
 • osobiście w Kancelarii Podawczej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10, 41-100 Siemianowice Śląskie.