Wsparcie dla uczniów Ukrainy – Gmina Siemianowice Śląskie

Logotypy Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Śląskie, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Logotypy Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Śląskie, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

NAZWA PROJEKTU:

Wsparcie dla uczniów Ukrainy – GMINA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

NAZWA BENEFICJENTA: Gmina Siemianowice Śląskie

WARTOŚĆ PROJEKTU: 120 000 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 108 000 zł

NAZWA FUNDUSZU: Europejski Fundusz Społeczny

NAZWA PROGRAMU: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 11.1.6 Wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy – tryb nadzwyczajny

OPIS I CEL PROJEKTU:

Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów uciekających z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, którzy przybyli legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r., uczęszczający do szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących na terenie województwa śląskiego, z uwzględnieniem zdiagnozowanych potrzeb w okresie 01.10.2022 r – 31.03.2023 r.

Zadania zaplanowane do realizacji w projekcie, a więc doposażenie szkół w sprzęt ICT, meble oraz pomoce dydaktyczne będą miały bezpośredni wpływ na kształcenie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy są zgodne z przyjętym celem szczegółowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020: wzrost dostępu do wysokiej jakości kształcenia ogólnokształcącego oraz Priorytetem XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego.

PLANOWANY EFEKT:

Wszystkie formy wsparcia przewidziane w działaniach projektowych przyczynią się do lepszego i bardziej skutecznego kształcenia w placówkach objętych wsparciem. Dzięki diagnozowaniu potrzeb szkoły w zakresie niezbędnego doposażenia w pomoce dydaktyczne nastąpi wzrost poziomu nauczania w poszczególnych placówkach kształcenia ogólnego. Wpłynie to na poprawę sytuacji przyszłych absolwentów na rynku pracy dzięki zachęceniu ich do dalszego kształcenia. Taka sytuacja wpłynie na lepsze przygotowanie uczniów do potrzeb lokalnego rynku pracy, tym samym potencjalnie zmniejszając poziom bezrobocia w regionie.