Baza eksploatacyjna – nowa definicja

W związku z licznymi pytaniami informujemy, że przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, wydane przed 1 marca 2022 r. mieli obowiązek dostosować się do nowych wymagań w zakresie bazy eksploatacyjnej w terminie do dnia 1 stycznia 2023 r.

Dodatkowym obowiązkiem tych przedsiębiorców było złożenie do organu wydającego to zezwolenie oświadczenia, że dysponują bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem adresu tej bazy w terminie do dnia 15 stycznia 2023 r.

Obecnie zgodnie z definicją baza eksploatacyjna to miejsce będące w dyspozycji przedsiębiorcy, przystosowane do prowadzenia działalności transportowej w sposób zorganizowany i ciągły, w skład którego wchodzi co najmniej jeden z następujących elementów: miejsce postojowe dla pojazdów wykorzystywanych w transporcie drogowym, miejsce załadunku, rozładunku lub łączenia ładunków, miejsce konserwacji lub naprawy pojazdów; przez bazę eksploatacyjną należy rozumieć także centrum operacyjne pracodawcy, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 561/2006”.

Przedsiębiorcy, którzy nie dopełnili  obowiązku związanego z powiadomieniem organu wydającego zezwolenie o adresie bazy eksploatacyjnej powinni pomimo upływu terminu niezwłocznie takie oświadczenie przedłożyć.


Wszelkich informacji udziela Wydział Spraw Obywatelskich, 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10, pok. nr 8, telefon kontaktowy: 32 7605329, 32 7605328.

Załącznik: Oświadczenie dot. bazy eksploatacyjnej

Autor:

  • Arkadiusz Bącol, Wydział Spraw Obywatelskich

wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska