Ważne: Zmiany w ustawie o transporcie drogowym

Wieża ratusza z zegarem

Urząd Miasta Siemianowice Śląskie Wydział Spraw Obywatelskich informuje, że w związku ze zmianą ustawy o transporcie drogowym ( art. 2, 14, 15 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawyPrawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. z 2023 r., poz. 1123) licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób:

  1. samochodem osobowym
  2. pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
  3. taksówką

udzielone przed dniem 17.09.2023 r. zachowują ważność do upływu okresu, na który zostały wydane, pod warunkiem dostarczenia w terminie do dnia 31 marca 2024 r. dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań określonych odpowiednio w art. 5c ust.1 pkt 4 i 6, art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz art. 8 ust. 3 pkt 3a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.


W przypadku niezłożenia wymaganych dokumentów lub niespełnienia wymagań ustawowych, licencje wydane przed dniem 17 września 2023 r. zachowują ważność do upływu okresu, na który zostały udzielone, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2024 r.

Dokumenty do przeprowadzenia weryfikacji:

– wniosek z prośbą o weryfikację kierowców zgłoszonych przed 17.09.2023 r.

– wykaz kierowców

– zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem

wniosku, (obowiązuje ono zarówno przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewóz,

zatrudnionych przez niego kierowców, jak również osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę,

lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz)

– kserokopię orzeczenia lekarskiego oraz psychologicznego o braku przeciwwskazań zdrowotnych i

psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy (badania muszą być wydane

zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym); oryginały do wglądu, 

– kserokopie prawa jazdy,  oryginały do wglądu, 

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o nieodkładanie składania dokumentów na ostatnią chwilę przez przedsiębiorców chcących kontynuować swoją działalność.

Wszelkich informacji udziela Wydział Spraw Obywatelskich, 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10, pok. nr 8, telefon kontaktowy: 32 7605329, 32 7605328.

Załącznik:

Wniosek o weryfikację

Autor:

  • Arkadiusz Bącol, Wydział Spraw Obywatelskich

wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska