Informacja dla Wykonawców prac geodezyjnych

Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Siemianowicach Śląskich przypomina, że operaty techniczne w postaci papierowej będą przyjmowane tylko do 31.12.2021.

Po tym terminie, zgodnie z § 35 ust.2 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2020.1429 z późń. zmianami), operaty techniczne sporządza się w postaci dokumentu elektronicznego w formacie PDF opatrzonego podpisem elektronicznym.