O nas

Struktura Organizacyjna

Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (GODGiK) funkcjonuje w strukturze Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie i jest integralną częścią Wydziału Geodezji.

Z uwagi na formę działania GODGiK w Siemianowicach Śląskich wszystkie informacje zawarte na tej stronie internetowej odnosić się będą do Wydziału Geodezji

Regulamin

Formę i zakres działania Wydziału Geodezji określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie, nadany Zarządzeniem nr 1151/2020 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 27.04.2020 roku, dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej

Wyciąg z regulaminu:

“§ 32. Wydziału Geodezji, do którego zakresu działania w szczególności należy realizacja następujących zadań:

1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

2) aktualizacja i modernizacja ewidencji gruntów, budynków i lokali,

3) przeprowadzanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

4) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości i prowadzenie tabel taksacyjnych,

5) założenie i aktualizacja ewidencji miejscowości ulic i adresów,

6) założenie i aktualizacja geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

7) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

8) zakładanie i modernizacja osnów szczegółowych,

9) ochrona znaków geodezyjnych,

10) prowadzenie postępowań w zakresie podziałów i rozgraniczeń nieruchomości,

11) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie powiatowych zbiorów danych przestrzennych informacji przestrzennej,

Pracownicy

Wydziałem Geodezji kieruje Naczelnik Wydziału – Geodeta Miasta  Jolanta Łukowska,

pokój 43, tel./fax 32 760 54 07, e-mail: geo@um.siemianowice.pl

Wydziale Geodezji pracują następujące osoby:

 • Jarosław Zgadzaj – Z-ca Naczelnika Wydziału,
  pokój nr 46, tel. 32 760 54 08, e-mail: j_zgadzaj@um.siemianowice.pl
 • Agnieszka Czerwińska – Inspektor,

          pokój 49, tel. 32 760 54 55, e-mail: a_czerwinska@um.siemianowice.pl
          prowadzenie spraw z zakresu podziałów i rozgraniczeń, nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej nieruchomości

 • Anna Drzazga – Inspektor,

           pokój 49, tel. 32 760 54 55, e-mail: a_drzazga@um.siemianowice.pl
           wydawanie dokumentów i udzielanie informacji z operatu ewidencji gruntów i  budynków, przygotowywanie decyzji dotyczących zmian ewidencyjnych

 • Ilona Włodarczyk – Inspektor,
  pokój 49, tel. 32 760 54 55, e-mail: i_wlodarczyk@um.siemianowice.pl
  aktualizacja części opisowej operatu ewidencji gruntów i budynków, rejestru cen i wartości nieruchomości
 • Mirosława Popławska – Inspektor,
  pokój 49, tel. 32 760 54 55, e-mail: m_poplawska@um.siemianowice.pl
  aktualizacja części opisowej operatu ewidencji gruntów i budynków, rejestru cen i wartości nieruchomości
 • Michał Żabiński – Główny Specjalista,

          pokój 47, tel. 32 760 54 11, e-mail: m_zabinski@um.siemianowice.pl
          weryfikacja dokumentacji technicznej przekazywanej do zasobu

 • Kamil Wistel – Inspektor,
  pokój 47, tel. 32 760 54 11, e-mail: k_wistel@um.siemianowice.pl
  aktualizacja numerycznych baz danych mapy zasadniczej
 • Joanna Bentkowska – Główny Specjalista,

          pokój 47, tel. 32 760 54 11, e-mail: j_bentkowska@um.siemianowice.pl
          weryfikacja dokumentacji technicznej przekazywanej do zasobu

 • Dariusz Dudek – Inspektor,
  pokój 48, tel. 32 760 54 13, e-mail: d_dudek@um.siemianowice.pl
  obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych, wydawanie kopii map i dokumentów z zasobu na zlecenie wykonawców geodezyjnych i indywidualnych odbiorców, informatyzacja zasobu
 • Marek Hołyszko – Inspektor,
  pokój 48, tel. 32 760 54 13, e-mail: m_holyszko@um.siemianowice.pl
  obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych, obsługa Zespołu ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu, wykonywanie dokumentacji przewłaszczeniowej