Prawo

Ustawy

 1. Prawo geodezyjne i kartograficzne (zobacz)
 2. O infrastrukturze informacji przestrzennej (zobacz)
 3. O gospodarce nieruchomościami (zobacz)
 4. O księgach wieczystych i hipotece (zobacz)
 5. O drogach publicznych (zobacz)
 6. O autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (zobacz)
 7. O gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (zobacz)
 8. O przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (zobacz)
 9. O krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (zobacz)
 10. O lasach (zobacz)
 11. O nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (zobacz)
 12. O ochronie gruntów rolnych i leśnych (zobacz)
 13. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (zobacz)
 14. O ochronie danych osobowych (zobacz)
 15. O ochronie informacji niejawnych (zobacz)
 16. O prawie autorskim i prawach pokrewnych (zobacz)
 17. O wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (zobacz)
 18. O samorządzie gminnym (zobacz)
 19. O samorządzie powiatowym (zobacz)
 20. O samorządzie województwa (zobacz)
 21. O wojewodzie i administracji rządowej w województwie (zobacz)
 22. O spółdzielniach mieszkaniowych (zobacz)
 23. O urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (zobacz)
 24. O własności lokali (zobacz)
 25. O informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (zobacz)
 26. Prawo budowlane (zobacz)
 27. Prawo geologiczne i górnicze (zobacz)
 28. Prawo wodne (zobacz)
 29. Prawo zamówień publicznych (zobacz)
 30. Kodeks cywilny (zobacz)
 31. Kodeks postępowania administracyjnego (zobacz)

Rozporządzenia

 1. W sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (zobacz)
 2. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (zobacz)
 3. W sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (zobacz)
 4. W sprawie ewidencji gruntów i budynków (zobacz)
 5. W sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (zobacz)
 6. W sprawie klasyfikowania i porządkowania materiałów wyłączanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zobacz)
 7. W sprawie rodzajów materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych (zobacz)
 8. W sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji  (zobacz)
 9. W sprawie rodzajów prac geodezyjnych i kartograficznych mających znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa oraz sposobu współdziałania Głównego Geodety Kraju z Ministrem Obrony Narodowej  (zobacz)
 10. W sprawie szczegółowych zasad i trybu założenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie(zobacz)
 11. W sprawie wzorów zgłaszania prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych (zobacz)
 12. W sprawie rozgraniczania nieruchomości (zobacz)
 13. W sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimerycznych i magnetycznych (zobacz)
 14. W sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zobacz)
 15. W sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu godezyjnego i kartograficznego(zobacz)
 16. W sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (zobacz)
 17. W sprawie scalania i podziału nieruchomości (zobacz)
 18. W sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (zobacz)
 19. W sprawie wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych (zobacz)
 20. W sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej (zobacz)
 21. W sprawie wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni (zobacz)
 22. W sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (zobacz)
 23. W sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (zobacz)
 24. W sprawie sposobu przedstawiania na mapach przedmiotów sporów międzynarodowych (zobacz)
 25. W sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania terenu (zobacz)
 26. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (zobacz)
 27. W sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (zobacz)
 28. Sprawie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (zobacz)
 29. Sprawie nadzoru nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamkniętych (zobacz)
 30. W sprawie terenów zamkniętych niezbędnych dla obronności państwa (zobacz)
 31. W sprawie trybu i zakresu działania Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej i Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza granicami Polski oraz zasad wynagradzania ich członków (zobacz)
 32. W sprawie opracowań ekofizjograficznych (zobacz)
 33. W sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać projekty zagospodarowania złóż (zobacz)
 34. W sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii (zobacz)
 35. W sprawie określenia rodzajów czynności technicznych związanych z prowadzeniem systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (zobacz)
 36. W sprawie powszechnej taksacji nieruchomości (zobacz)
 37. W sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (zobacz)
 38. W sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (zobacz)
 39. W sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (zobacz)
 40. W sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej(zobacz)
 41. W sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu (zobacz)
 42. W sprawie rodzajów kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych (zobacz)
 43. W sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych (zobacz) 
 44. W sprawie baz danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (zobacz)
 45. W sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (zobacz)
 46. W sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (zobacz)

Instrukcje Techniczne

INSTRUKCJE I WYTYCZNE TECHNICZNE, które obowiązywały zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. Nr 30, poz. 297) (zobacz) – uchylonego z dniem 08.06.2012 r.

 • O-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych (z 1979 r., ze zmianą z 1983 r.).
  Wydanie czwarte – 1998 r. (pobierz PDF)
 • O-2 Ogólne zasady opracowania map dla celów gospodarczych (z 1979 r., ze zmianą z 1983 r.).
  Wydanie trzecie – 1987 r. (pobierz PDF)
 • O-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (z 1992 r.).
  Wydanie drugie – 1992 r. (pobierz PDF)
 • O-4 Zasady prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (z 1987 r.).
  Wydanie drugie – 1987 r. (pobierz PDF)
 • G-1 Pozioma osnowa geodezyjna (z 1979 r., ze zmianą z 1983 r.).
  Wydanie czwarte – 1986 r. (pobierz PDF)
 • G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna (z 1980 r., ze zmianą z 1983 r.).
  Wydanie czwarte – 1988 r. (pobierz PDF)
 • G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji (z 1980 r.).
  Wydanie piąte – 1988 r. (pobierz PDF)
 • G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe (z 1979 r., ze zmianą z 1983 r.).
  Wydanie trzecie – 1988 r. (pobierz PDF)
 • G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu (z 1998 r.).
  Wydanie pierwsze – 1998 r. (pobierz PDF)
 • K-1 Mapa zasadnicza (z 1979 r., ze zmianą z 1984 r.).
  Wydanie trzecie – 1987 r. (pobierz PDF)
 • K-1 Podstawowa mapa kraju (z 1995 r.). (pobierz PDF)
 • K-1 Mapa zasadnicza (z 1998 r.). (pobierz PDF)
 • K-2 Mapy topograficzne do celów gospodarczych (z 1979 r.).
  Wydanie drugie – 1980 r. (pobierz PDF)
 • K-3 Mapy tematyczne (z 1980 r.).
  Wydanie drugie – 1984 r. (pobierz PDF)

INSTRUKCJE TECHNICZNE wydane drukiem, przygotowane jako załączniki do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa, zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii i krajowego systemu informacji o terenie.

 • O-1 / O-2 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych.
  Wydanie piąte zmienione – 2001r.
 • G-2 Szczegółowa pozioma i wysokościowa osnowa geodezyjna i przeliczenia współrzędnych między układami. Wydanie piąte zmienione.
  Uwaga: załączony do instrukcji CD-ROM zawiera model GEOIDY NIWELACYJNEJ 2001 i zbiory identyfikatorów punktów I i II klasy.

WYTYCZNE TECHNICZNE ZALECANE DO STOSOWANIA

 • G-1.1 Pomiary astronomiczne i opracowanie ich wyników.
  Wydanie pierwsze – 1980 r. Uwaga: nie stosowane (archiwalne).
 • G-1.2 Pomiary grawimetryczne i opracowanie ich wyników.
  Wydanie pierwsze – 1984 r.
 • G-1.3 Pomiary pola magnetycznego ziemi i opracowanie ich wyników.
  Wydanie pierwsze – 1982 r.
 • G-1.4 Budowle triangulacyjne (1973 r.)
 • G-1.5 Szczegółowa osnowa pozioma. Projektowanie, pomiar i opracowanie wyników.
  Wydanie drugie – 1990 r.
 • G-1.6 Przeglądy i konserwacje punktów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.
  Wydanie pierwsze – 1986 r.
 • G-1.7 Centralne banki osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.
  Wydanie pierwsze – 1985 r. Uwaga: nie stosowane (nieaktualne).
 • G-1.8 Aerotriangulacja analityczna.
  Wydanie pierwsze – 1984 r.
 • G-1.9 Katalog znaków geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktów.
  Wydanie pierwsze – 1984 r.
 • G-1.10 Formuły odwzorowawcze i parametry układów współrzędnych.
  Wydanie drugie zmienione – 2001 r.Uwaga: z programem TRANSPOL na CD-ROM
 • G-2.1 Podstawowa osnowa wysokościowa. Projektowanie, pomiar i opracowanie wyników.
  Wydanie pierwsze – 1983 r.
 • G-2.2 Szczegółowa osnowa wysokościowa. Projektowanie. pomiar i opracowanie wyników.
  Wydanie pierwsze – 1983 r.
 • G-3.1 Osnowy realizacyjne.
  Wydanie drugie – 1987 r. (pobierz PDF)
 • G-3.2 Pomiary realizacyjne.
  Wydanie drugie – 1987 r. (pobierz PDF)
 • G-3.4 Inwentaryzacja zespołów urbanistycznych, zespołów zieleni i obiektów architektury.
  Wydanie pierwsze – 1981 r.
 • G-4.1 Sieci modularne.
  Wydanie pierwsze – 1986 r. (pobierz PDF)(pobierz załącznik ZIP)
 • G-4.2 Uczytelnianie fotogrametrycznych zdjęć lotniczych i pomiary uzupełniające dla mapy zasadniczej.
  Wydanie pierwsze – 1982 r.
 • G-4.3 Bezpośrednie pomiary wysokościowe.
  Wydanie pierwsze – 1981 r. (pobierz PDF)
 • G-4.4 Prace geodezyjne związane z podziemnym uzbrojeniem terenu.
  Wydanie trzecie – 1987 r. (pobierz PDF)
 • G-5.4 Opracowanie dokumentacji wyjściowej do odnowienia ewidencji gruntów z zastosowaniem technologii fotogrametrycznych.
  Wydanie pierwsze – 1992 r. (zobacz)
 • Standard wymiany informacji geodezyjnej – SWING (1995 r.)
 • K-1.1 Metryka mapy zasadniczej (1980 r.) (zobacz)
 • K-1.1 Podział treści podstawowej mapy kraju (1996 r.)
  Uwaga: zdublowany symbol K-1.1 – powinno być K-1.10. (zobacz)
 • K-1.2 Mapa zasadnicza. Aktualizacja i modernizacja.
  Wydanie drugie – 1987 r. (pobierz PDF)
 • K-1.3 Mapa zasadnicza. Opracowanie pierworysu z pomiarów bezpośrednich.
  Wydanie pierwsze – 1981 r. (zobacz)
 • K-1.4 Mapa zasadnicza. Opracowanie pierworysu rzeźby terenu z istniejących materiałów kartograficznych.
  Wydanie drugie – 1987 r. (zobacz)
 • K-1.5 Mapa zasadnicza. Opracowanie pierworysu autogrametrycznego sytuacji i rzeźby terenu.
  Wydanie drugie – 1990 r. (zobacz)
 • K-1.6 Mapa zasadnicza. Opracowanie pierworysu na podkładzie fotomapy lub ortofotomapy.
  Wydanie pierwsze – 1982 r. (zobacz)
 • K-1.7 Mapa zasadnicza w wersji rozwarstwionej. Metody sporządzania i zasady reprodukcji.
  Wydanie drugie – 1987 r.
 • K-1.8 Prowadzenie i aktualizacja mapy zasadniczej na terenach objętych wpływami eksploatacji górniczej.
  Wydanie pierwsze – 2007 r. (pobierz PDF)
 • K-1.9 Sporządzanie pierworysu mapy. Materiały kartograficzne, sprzęt kreślarski, tusze, technika rysowania.
  Wydanie drugie – 1987 r.
 • K-1.10 Podział treści podstawowej mapy kraju (1996 r.) (zobacz)
  Uwaga: opatrzono pomyłkowo symbolem K-1.1
 • K-1/K-3.10 Reprodukcja kartograficzna małonakładowa. Metody i technologie.
  Wydanie pierwsze – 1981 r.
 • K-2.1 Mapy topograficzne. Opracowanie pierworysów i aktualizacja map w skalach 1:5000 i 1:10 000.
  Wydanie pierwsze – 1985 r.
 • K-2.2 Mapy topograficzne. Opracowanie czystorysów map w skalach 1:5000 i 1:10 000.
  Wydanie pierwsze – 1985 r.
 • Zasady redakcji mapy topograficznej w skali 1:50 000. Katalog znaków (1998 r.)
 • Zasady redakcji mapy topograficznej w skali 1:10 000. Wzory znaków (1999 r.)
 • K-2.3 Sporządzanie map fotograficznych.
  Wydanie pierwsze – 1983 r.
 • K-2.4 Metryka mapy topograficznej (1:5000, 1:10 000) – 1980 r.
 • K-2.5 Metryka mapy topograficznej (1:25 000, 1:50 000) – 1980 r.
 • K-2.6 Metryka mapy topograficznej (1:100 000, 1:200 000, 1:500 000) – 1980 r.
 • K-2.7 Zasady wykonywania prac fotolotniczych (1999 r.)
 • K-3.1 Mapy społeczno-gospodarcze w skalach 1:5000, 1:10 000 i 1:25 000 (12 części).
  Wydanie pierwsze – 1982 r.
 • K-3.2 Sporządzanie map inżynieryjno-gospodarczych zakładów przemysłowych metodą stereofotogrametryczną.
  Wydanie pierwsze – 1981 r.
 • K-3.3 Mapa przeglądowa uzbrojenia terenu.
  Wydanie trzecie – 1987 r.
 • K-3.4 System Informacji o Terenie. Mapa Hydrograficzna Polski skala 1:50 000, w formie analogowej i numerycznej (1997 r.)
 • K-3.6 System Informacji o Terenie. Mapa Sozologiczna Polski skala 1:50 000, w formie analogowej i numerycznej (1997 r.)

INNE OPRACOWANIA

 • Instrukcja G-5 Ewidencja gruntów i budynków (2003 r.) (zobacz)
 • Pomiary satelitarne GNSS oparte na systemie stacji referencyjnych ASG-EUPOS