Weryfikacja statusu zgłoszenia pracy geodezyjnej za pośrednictwem GEOPORTALU

Zmiana ustawy prawo geodezyjne I kartograficzne dała możliwość wydawania przez wykonawcę prac geodezyjnych, o których mowa w art. 12 ust.1 pkt.3 lit.c oraz i, oświadczenia o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji. Oświadczenie to jest równoważne z klauzulą urzędową, o której mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3 ustawy prawo geodezyjne I kartograficzne. Takie oświadczenie znacząco upraszcza I przyspiesza proces oddawania zamówionych materiałów zleceniodawcy.

Jest to nowa forma potwierdzania należytego wykonania pracy (wprowadzona lipcową nowelizacją ustawy prawo geodezyjne I kartograficzne) i dla upowszechnienia tej formy informowania o wykonaniu pracy geodezyjnej została przygotowana usługa weryfikująca status zgłoszenia na podstawie jego numeru.

Usługa weryfikacji statusu zgłoszenia pracy geodezyjnej, dotyczy prac geodezyjnych zgłoszonych po 30 lipca 2020 r., dostępna jest pod adresem: https://weryfikacja.geoportal2.pl

Po dokonaniu wyboru województwa oraz powiatu należy wpisać pełny numer zgłoszenia. Wynikiem działania usługi jest informacja o bieżącym statusie zgłoszenia.