Nabór wniosków o udzielenie jednorazowej dotacji dla mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy

Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowicach Śląskich ogłasza nabór wniosków o udzielenie jednorazowej dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy przyznawanej na podstawie art. 15zze4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1842, z późn.zm.).

Wnioski można składać od dnia 19.12.2020 r. do dnia 31.01.2021 r.

O udzielenie jednorazowej dotacji mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), jako przeważającej działalności, kodami 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z. i których przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w październiku albo w listopadzie 2020 r. był niższy o co najmniej 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.

DOTACJA NIE MOŻE BYĆ UDZIELONA MIKROPRZEDSIĘBIORCY I MAŁEMU PRZEDSIĘBIORCY, KTÓRZY NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 06 MARCA 2018 – PRAWO PRZEDSIĘBIORCÓW ZAWIESILI WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OKRES OBEJMUJĄCY DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2020 r.

Kwota maksymalna udzielonej dotacji nie może przekroczyć 5 tys. zł. i jest udzielana jednorazowo. Pracodawca składa wniosek o udzielenie jednorazowej dotacji wyłącznie w formie elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl

Aby złożyć wniosek kliknij w poniższy link i wybierz PSZ-DBDG:
https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/listaDokumentow?dest=TARCZA

Wzór wniosku oraz szczegółowe informacje na temat zasad ubiegania się o środki Funduszu Pracy na uzyskanie dotacji dla mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy znajdują się na stronie: www.pup.siemianowice.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

  • 32 765-16-58,
  • 32 765-29-48,
  • 32 765-35-94,
  • 32 765-35-93,
  • 32 765-29-54,
  • 32 765-35-89

autor: Marlena Sambor-Bańczyk, Jakub Kirkowski