Program udzielania dotacji celowych na zmianę starych węglowych źródeł ciepła

W celu poprawy jakości powietrza, w gminie Siemianowice Śląskie realizowany jest program udzielania dotacji celowych na zmianę starych węglowych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne oraz na instalację odnawialnych źródeł energii. O dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie miasta Siemianowice Śląskie, może starać się każda osoba fizyczna, osoba prawna i wspólnoty mieszkaniowe. Dotacje udzielane są w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 4500 zł na lokal mieszkalny lub budynek mieszkalny jednorodzinny.

Dotację można otrzymać w przypadku gdy planowany system ogrzewania będzie oparty na:

 • podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej,
 • kotle gazowym,
 • kotle olejowym,
 • elektrycznym urządzeniu grzewczym,

Włączeniu do systemów grzewczych opartych na kotłach innych niż na paliwo stałe jednego z niżej wymienionych odnawialnych źródeł energii:

 • kolektora słonecznego,
 • kotła przeznaczonego wyłącznie do spalania biomasy, definiowanej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji,
 • źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów, które spełniają minimum standard emisyjny zgodny z piątą (5) klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012,
 • pompy ciepła.

Pierwszy etap to złożenie wniosku o przyznanie dotacji, wnioski składa się do dnia 31 lipca roku, w którym dotacja będzie udzielona. Po weryfikacji wniosku przez Biuro Ochrony Środowiska właściciel lokalu podpisuje umowę, w której zobowiązuje się do realizacji przedsięwzięcia – inwestycji zmiany systemu grzewczego. Po wykonaniu inwestycji najpóźniej do dnia 31 października składa wniosek o rozliczenie dotacji celowej.

Wnioski przyjmowane są w systemie ciągłym, jednak złożone po dniu 31 lipca 2020 r. do dnia 31 lipca 2021r. będą rozpatrywane w roku 2021.

Istotnym jest fakt, iż przedsięwzięcie może zostać zrealizowane wyłącznie po podpisaniu umowy z Gminą.

Gmina nie dotuje inwestycji wykonanych przed podpisaniem umowy.

Zachęcamy mieszkańców do przystąpienia do programu udzielania dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, pozwoli to na osiągnięcie znacznych efektów ekologicznych. Efekty te przyczynią się do ograniczenia tzw. niskiej emisji i poprawy stanu środowiska, a tym samym poprawy jakości i komfortu życia wszystkich mieszkańców i osób przebywających na terenie gminy.

Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego tzw. Uchwała antysmogowa wyznacza terminy obowiązku wymiany źródeł ciepła:

 1. Kocioł pozaklasowy eksploatowany w okresie powyżej 10 lat od daty produkcji lub nieposiadający tabliczki znamionowej

– wymiana do końca 2021r.

 1. Kocioł od 5 do 10 lat od daty produkcji – wymiana do końca 2023 r.
 2. Kocioł poniżej 5 lat od daty produkcji – wymiana do końca 2025 r.
 3. Kocioł 3 lub 4 klasa

wg normy PN-EN 303-5:2012 – wymiana do końca 2027 r.

Wymiana kotłów zainstalowanych przed 1 września 2017r., które wydzielają ciepło lub wydzielają ciepło i przenoszą do innego nośnika (np.: piec kominkowy wolnostojący, piec kaflowy):

– wymiana do końca 2022 r., chyba że instalacje będą osiągać sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80% lub zostaną wyposażone w urządzenie zapewniające redukcję emisji pyłu zgodnie z normami określonymi w Rozporządzeniu Komisji (UE).

Czego nie wolno palić!

– węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,

– mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,

– paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3mm wynosi więcej niż 15 %,

– biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%.

Możliwe sankcje

Przestrzeganie przepisów uchwały antysmogowej będzie kontrolowane zarówno w kwestii posiadanych urządzeń grzewczych jak i stosowanych rodzajów paliw. Użytkownik instalacji naruszający przepisy uchwały może być ukarany grzywną do 5000zł. lub mandatem do 500zł. Należy pamiętać, że zgodnie z art. 225 kodeksu karnego, udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności.

autor: Katarzyna Mroczka