Radni przegłosowali projekt budżetu miasta na rok 2021 oraz prognozę finansową na lata 2021-2038

– Mamy kworum, zatem otwieram XXV sesję Rady Miasta – stwierdził Adam Cebula, Przewodniczący siemianowickiej Rady Miasta. Następnie, po uczczeniu symboliczną minutą ciszy, zmarłej niedawno Ewy Cabalskiej, radnej miejskiej I kadencji, radni rozpoczęli procedowanie wszystkich punktów dzisiejszej (17.12) sesji. Po zmianach i uzupełnieniu porządku obrad, zatwierdzeniu protokołu z ubiegłomiesięcznej sesji RM, informacji z działalności w okresie międzysesyjnym udzielił Prezydent Miasta. Radni dowiedzieli się m.in. o prawie 21 mln zł, jakie Siemianowice Śląskie otrzymały z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

– To pozwoli nam kontynuować rozpoczęte projekty, a także będzie sporym wkładem własnym w kontekście nowych zadań – mówił Rafał Piech, Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie. – Nie wyhamuje to tak mocno procesu inwestycyjnego w naszym mieście, jak można było się obawiać – dodał Prezydent Miasta, który przy tej okazji podziękował za pomoc i współpracę Mateuszowi Morawieckiemu, Premierowi RP oraz Jarosławowi Wieczorkowi, Wojewodzie Śląskiemu.

W kolejnym punkcie radni procedowali projekty: budżetu miasta na przyszły, 2021 rok oraz prognozy finansowej na lata 2021-2038. Prezydent zwrócił uwagę na okoliczności w jakich pracowano nad budżetem. Szczególnie na tegoroczna i prognozowaną – przyszłoroczną – sytuację pandemiczną. Uchwały, nad którymi do końca pracował śp. Henryk Falkus, Skarbnik Miasta, uzyskały pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO). Ich treść i uzasadnienie odczytała Joanna Grzesiok, zastępca Skarbnika Miasta. Również Komisja Finansowo-Budżetowa Rady Miasta Siemianowice Śląskie pozytywnie zweryfikowała przyszłoroczny budżetu oraz prognozę finansową na lata 2021-2038.

Przed głosowaniem ww. projektów głos zabrali przedstawiciele klubów radnych. Radni wypowiedzieli się o projektach uchwał pozytywnie, choć nie brakowało również uwag i wątpliwości.

Ostatecznie, stosunkiem głosów: 16 za, 3, przeciw i 1 wstrzymującym się, siemianowiccy radni pozytywnie przegłosowali obydwa projekty uchwał.

W drugiej części obrad radni procedowali pozostałe projekty uchwał. Przegłosowano następujące uchwały: 3/XXV/2020, 4/XXV/2020, 5/XXV/2020, 6/XXV/2020, 7/XXV/2020, 8/XXV/2020, 9/XXV/2020, 10/XXV/2020, 11/XXV/2020, 12/XXV/2020, 13/XXV/2020

Szczegóły dotyczące ww. uchwał tutaj

Porządek obrad dzisiejszej (17.12) sesji siemianowickiej Rady Miasta rozszerzono o uchwały:

  • 15b/XXV/2020 w sprawie zmian budżetu na 2020 r.,
  • 16/XXV/2020, w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2038,
  • 17/XXV/2020 w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z samoobsługowych toalet publicznych na terenie gminy Siemianowice Śląskie.

Wyżej wymienione również zostały przegłosowane pozytywnie.

XXV sesja Rady Miasta Siemianowice Śląskie zakończyła się przyjęciem terminarza sesji Rady Miasta, planu pracy radnych na pierwsze półrocze 2021 r. oraz przyjęciem terminarzy posiedzeń i planów pracy wszystkich komisji w siemianowickiej Radzie Miasta.

autor: Rafał Jakoktochce, grafika: Paweł Cwalina