XXV sesja Rady Miasta – 17 grudnia

XXV sesja Rady Miasta odędzie się 17 grudnia br.. Będzie ona przebiegać w trybie zdalnym. Początek – godz. 13.00. Porządek obrad następujący:

1. Otwarcie sesji.

2. Zmiany, uzupełnienia porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z sesji Rady Miasta z dnia 26 listopada 2020 r.

4. Informacja Prezydenta Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Skargi, wnioski i petycje wpływające do Rady Miasta.

6. Projekt Budżetu Miasta na 2021 rok.

a. przedstawienie przez Prezydenta Miasta projektu uchwały budżetowej na 2021 r.

b. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

c. odczytanie opinii Komisji Finansowo-Budżetowej

d. podjęcie uchwał w sprawie:

1/XXV/2020 – uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2038

2/XXV/2020 – uchwalenia budżetu miasta na 2021 rok

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

3/XXV/2020 – zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

4/XXV/2020 – zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Siemianowice Śląskie, a Gminą Świętochłowice w sprawie realizacji zadania publicznego – organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii Kościoła Ewangelicko – Augsburskiej w Świętochłowicach dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Siemianowice Śląskie

5/XXV/2020 – zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Siemianowice Śląskie, a Miastem Sosnowiec w sprawie realizacji zadania publicznego – udzielania świadczeń na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu Gminy Siemianowice Śląskie do Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu w roku 2021

6/XXV/2020 – zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Siemianowice Śląskie, a Miastem Chorzów w sprawie realizacji zadania publicznego – udzielania świadczeń na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu Gminy Siemianowice Śląskie do Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom w Chorzowie w roku 2021

7/XXV/2020 – przekazania dotacji celowej dla Miasta Sosnowiec na wykonywanie zadań z zakresu udzielania świadczeń na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu Gminy Siemianowice Śląskie do Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu w roku 2021

8/XXV/2020 – przekazania dotacji celowej dla Miasta Chorzów na wykonywanie zadań z zakresu udzielania świadczeń na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu Gminy Siemianowice Śląskie do Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom

w Chorzowie w roku 2021

9/XXV/2020 – przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021

10/XXV/2020 – częściowej zmiany uchwały Nr 359/2017 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania

11/XXV/2020 – częściowej zmiany Uchwały nr 210/2020 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym z tytułu oddania lokali użytkowych w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających Gminie (Miastu) Siemianowice Śląskie lub jednostkom organizacyjnym, o których mowa w art. 9 pkt 3,4 i 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), w stosunku do podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

12/XXV/2020 – określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie (Miastu) Siemianowice Śląskie lub jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania ulg

13/XXV/2020 – ogłoszenia zamiaru połączenia Filii Nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Anny Szaneckiej w Siemianowicach Śląskich z Filią Nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Anny Szaneckiej w Siemianowicach Śląskich oraz ogłoszenia zamiaru wprowadzenia zmiany w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Anny Szaneckiej w Siemianowicach Śląskich

8. Przyjęcie terminarza sesji Rady Miasta na rok 2021 r. i planu pracy Rady Miasta na I półrocze 2021 r.

9. Przyjęcie terminarzy posiedzeń i planów pracy komisji Rady Miasta na I półrocze 2021 r.

10. Sprawy informacyjne.

11. Zamknięcie obrad sesji.

autor: Ewa Roch-Wyrzykowska