Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie budynków

Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków 

Zgodnie z przpisami rozporządzenia z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków  (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 393) aktualizacja operatu ewidencyjnego następuje poprzez wprowadzenie udokumentowanych zmian do bazy danych ewidencyjnych w celu:

1)zastąpienia danych niezgodnych ze stanem faktycznym, stanem prawnym lub obowiązującymi standardami technicznymi odpowiednimi danymi zgodnymi ze stanem faktycznym lub prawnym oraz obowiązującymi standardami technicznymi;

2)ujawnienia nowych danych ewidencyjnych;

3)wyeliminowania danych błędnych.

Zmany opisowych danych ewidencyjnych, dotyczace działek ewidencyjnych lub budynków, ustalone w trakcie wykonywania prac geodezyjnych utrwala się w wykazie zmian danych ewidencyjnych który powinien zawierać:

1) identyfikatory jednostki ewidencyjnej i obrębu;

2) numer odpowiedniej jednostki rejestrowej gruntów lub pozycji kartoteki budynków;

3) numer księgi wieczystej;

4) oznaczenie obiektu bazy danych ewidencyjnych, którego dane ewidencyjne uległy zmianie;

5) dotychczasowe dane ewidencyjne oraz dane ustalone w wyniku wykonanych prac geodezyjnych;

6) datę sporządzenia wykazu;

7) imię i nazwisko lub nazwę wykonawcy prac oraz podpis osoby reprezentującej wykonawcę;

8) imię i nazwisko oraz podpis osoby, która sporządziła dokument, oraz datę sporządzenia dokumentu;

9) imię i nazwisko oraz podpis kierownika prac geodezyjnych, jeśli został ustanowiony;

10) numer uprawnień zawodowych osoby, która sporządziła dokument, lub numer uprawnień zawodowych kierownika prac geodezyjnych.