Aktualizacja powiatowej bazy Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu

Aktualizacja powiatowej bazy Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu

Zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu z dnia 23 lipca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1374) powiatową bazę GESUT aktualizauje się w drodze czynności materialno – technicznych na podstawie danych lub informacji:

1) zawartych w materiałach przyjętych do zasobu;

2) zawartych w dokumentach, które były przedmiotem narady koordynacyjnej, o której mowa w art. 28b ustawy, w przypadku gdy stanowiska uczestników tej narady są jednomyślne i pozytywne;

3) pozyskanych z innych rejestrów publicznych lub od podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu.

Aktualizacji danych zgromadzonych w powiatowej bazie GESUT  dokonuje sięm niezwłocznie po uzyskaniu danych  lub informacji niezbędnych do tej aktualizacji, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia:

1) wpisania do ewidencji materiałów zasobu nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych zbiorów danych powiatowej bazy GESUT;

2) w którym zakończyła się narada koordynacyjna, o której mowa w art. 28b ustawy;

3)w którym stała się ostateczna decyzja starosty (prezydenta miasta) o pozwoleniu na budowę lub upłynął termin do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy sieci uzbrojenia terenu;

4) przekazania odpowiednich informacji przez podmiot władający siecią uzbrojenia terenu;

5)pozyskania odpowiednich informacji z innego rejestru publicznego.