Gleboznawcza klasyfikacja gruntów

Ogólny opis

 1. Gleboznawczą klasyfikację gruntów przeprowadza się:
  • z urzędu:
   • na gruntach, które nie zostały dotychczas sklasyfikowane;
   • na gruntach zmeliorowanych – po upływie 3 lat od wykonania urządzeń melioracji wodnych;
   • na gruntach objętych postępowaniem scaleniowym;
   • na gruntach, na których starosta zarządził przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków albo okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych – w przypadku zmiany użytków gruntowych na gruntach podlegających klasyfikacji;
   • po wystąpieniu klęski żywiołowej powodującej zmiany środowiska glebowego;
   • po zalesieniu gruntów na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
  • na wniosek właściciela gruntów podlegających klasyfikacji albo innego władającego takimi gruntami wykazanego w ewidencji gruntów i budynków.
 2. Projekt ustalenia klasyfikacji wykonuje osoba (klasyfikator) upoważniona przez starostę (prezydenta miasta – w miastach na prawach powiatu).

Starosta (prezydent miasta – w miastach na prawach powiatu) rozpatruje zastrzeżenia do projektu klasyfikacji.                                                                                                                                                                                                                                                                         Wymagane dokumenty                                                                                                   

– Wypełniony formularz wniosku zawierający imienne upoważnienie klasyfikatora oraz oświadczenie o pokryciu kosztów klasyfikacji,                                                                                                                                                 

– dokumentacja geodezyjna i kartograficzna przyjęta do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego sporządzona przez uprawnioną jednostkę wykonawstwa geodezyjnego i kartograficznego.                                     

– projekt ustalenia klasyfikacji gruntów sporządzony przez upoważnionego klasyfikatora,                                         

– wniosek o wydanie decyzji orzekającej o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów,                                         

– oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa ewentualnie w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP jeżeli właściciel/władający ustanowił pełnomocnika,                                                                                                   

– potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa oraz za wydanie decyzji orzekającej o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Sposób dostarczania dokumentów

1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

 • Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP, na adres e-mail: ratusz@um.siemianowice.pl  – opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
 • Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
 • Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

2. Dokumenty, które mają być dostarczone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach należy złożyć bezpośrednio w urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną.

3. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni.

Wiecej informacji tutaj