Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

 1. Sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast oraz w pasach drogowych na terenie istniejącej lub projektowanej zwartej zabudowy obszarów wiejskich koordynuje się na naradach koordynacyjnych organizowanych przez starostę.
 2. Przepisu z pkt 1 nie stosuje się do:
  1. przyłączy;
  2. sieci uzbrojenia terenu sytuowanych wyłącznie w granicach działki budowlanej.
 3. Po otrzymaniu od inwestora lub projektanta wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu wraz z propozycją tego usytuowania przedstawioną na planie sytuacyjnym na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta starosta wyznacza sposób, termin i miejsce przeprowadzenia narady koordynacyjnych.
 4. Termin narady koordynacyjnej starosta wyznacza na dzień przypadający nie później niż po upływie 14 dni od dnia otrzymania od inwestora lub projektanta planu sytuacyjnego.
 5. Wraz z zawiadomieniem o naradzie koordynacyjnej starosta przekazuje kopię planu sytuacyjnego, albo w przypadku braku technicznych możliwości sporządzenia tej kopii, informację o miejscu i terminie zapoznania się z planem sytuacyjnym.
 6. Na wniosek inwestora lub projektanta sieci uzbrojenia terenu, podmiotu władającego siecią uzbrojenia terenu lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta), uzasadniony w szczególności potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, przedmiotem narady koordynacyjnej może być sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach innych niż wymienione w pkt. 1 lub sytuowanie przyłączy.
 7. Naradzie koordynacyjnej przewodniczy starosta lub upoważniona przez niego osoba.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku złożony przez inwestora lub projektanta.
 2. Propozycja usytuowania projektowanych sieci przedstawiona na planie sytuacyjnym sporządzonym na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta.
 3. Pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty. Pełnomocnictwo może być złożone w oryginale, w wypisie lub w potwierdzonej kopii.
 4. W przypadku gdy plan sytuacyjny ma postać nieelektroniczną, doręcza się go staroście w co najmniej dwóch egzemplarzach.
 5. UWAGA:
  Pomimo braku wymagań wynikających z przepisów prawa, które nakładałyby obowiązek składania wraz z wnioskiem o koordynację decyzji o warunkach zabudowy, warunków technicznych podłączenia czy orientacji, dokumenty te są pomocne w procesie koordynacji.

Sposób dostarczania dokumentów

 1. Formularz elektroniczny wniosku jest dostępny w dolnej części karty usług.
 2. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
  1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP – opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.
  2. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  3. Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.
  4. Za pośrednictwem geoportalu Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie pod adresem http://siemianowice.geoportal2.pl w module „Udostępnianie materiałów zasobu i wnioski ZUD”

Więcej informacji tutaj