Przyjmowanie do zasobu dokumentacji pomiarowej

Ogólny opis

 1. Wykonawca prac geodezyjnych i kartograficznych jest obowiązany – po wykonaniu prac – przekazać powstałe materiały lub informacje o tych materiałach do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 2. Dokumentacja przekazywana jest do powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, który przyjął zgłoszenie o wykonaniu pracy geodezyjnej i kartograficznej.
 3. Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego przekazane zostały zbiory danych lub inne materiały stanowiące wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, niezwłocznie weryfikuje je pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii, w szczególności dotyczącymi:
  1. wykonywania pomiarów geodezyjnych, grawimetrycznych, magnetycznych oraz astronomicznych, w związku z:
   • realizacją zadań określonych w ustawie,
   • opracowaniem dokumentacji geodezyjnej dotyczącej nieruchomości na potrzeby postępowań,
   • wykonywaniem opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych na potrzeby budownictwa,
   oraz opracowywania wyników tych pomiarów;
  2. kompletności przekazywanych wyników wykonanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych,
  3.  spójności przekazywanych zbirów danych, z prowadzonymi przez organ bazami danych.


Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz zawiadomienia.
 2. Dokumentacja pomiarowa (oryginał).
 3. Kopie protokołu odbioru pracy przez zlecającego, jeżeli zlecającym jest organ służby geodezyjnej i kartograficznej.

Sposób dostarczania dokumentów

 1. Formularz zawiadomienia o wykonaniu prac geodezyjnych jest zamieszczony poniżej.
 2. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
  1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP, na adres email: ratusz@um.siemianowice.pl  – o ile Wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP.
  2. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  3. Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.
  4. Złożyć za pośrednictwem GEOPORTALU: siemianowice.geoportal2.pl, szczegóły: http://siemianowice.geoportal2.pl/map/osrodek/umowa.htm 
 3. Dokumenty, które mają być dostarczone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach należy złożyć bezpośrednio w urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną.

Więcej informacji tutaj.