Udostępnienie materiałów oraz informacji stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny

Udostępnienie materiałów oraz informacji stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny

Ogólny opis

 1. Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, składający się centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wojewódzkich zasobów geodezyjnych i kartograficznych oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych, stanowi własność Skarbu Państwa i jest gromadzony w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
 2. Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz weryfikacja opracowań przyjmowanych do zasobu należy do:
  1. Głównego Geodety Kraju – w zakresie centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
  2. marszałków województw – w zakresie wojewódzkich zasobów geodezyjnych i kartograficznych;
  3. starostów – w zakresie powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych.
 3. Materiały i informacje z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego udostępniane są:
  1. Organom administracji rządowej,
  2. Jednostkom administracji samorządowej,
  3. Jednostkom organizacyjnym nieposiadajacym osobowości prawnej,
  4. Osobom fizycznym lub prawnym.
 4. Udostępnianie zasobu polega na:
  1. odpłatne udostępnianie ich kopii,
  2. bezpłatnym przekazaniu na podstawie odrębnych przepisów.
  Zasób udostępniany jest na podstawie:
  1. zamówień na mapy i informacje,
  2. wniosku o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym.
 5. Uprawnienia podmiotu dotyczące możliwości wykorzystywania udostępnionych mu materiałów zasobu określa licencja wydawana przez organ udostępniający te materiały.

Wymagane dokumenty
Wypełniony formularz wniosku, określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia  w sprawie wzorów wniosków o udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i dokumentu obliczenia opłaty,            a także sposobu wydawania licencji (Dz.U.2020.1322).

Sposób dostarczania dokumentów

 1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
  1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP – podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP.
  2.  Na adres e-mail:  ratusz@um.siemianowice.pl   
  3. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  4. Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.
 2. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

Więcej informacji tutaj.