Ustawy

 1. Prawo geodezyjne i kartograficzne (zobacz)
 2. O infrastrukturze informacji przestrzennej (zobacz)
 3. O gospodarce nieruchomościami (zobacz)
 4. O księgach wieczystych i hipotece (zobacz)
 5. O drogach publicznych (zobacz)
 6. O autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (zobacz)
 7. O gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (zobacz)
 8. O przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (zobacz)
 9. O krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (zobacz)
 10. O lasach (zobacz)
 11. O nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (zobacz)
 12. O ochronie gruntów rolnych i leśnych (zobacz)
 13. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (zobacz)
 14. O ochronie danych osobowych (zobacz)
 15. O ochronie informacji niejawnych (zobacz)
 16. O prawie autorskim i prawach pokrewnych (zobacz)
 17. O wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (zobacz)
 18. O samorządzie gminnym (zobacz)
 19. O samorządzie powiatowym (zobacz)
 20. O samorządzie województwa (zobacz)
 21. O wojewodzie i administracji rządowej w województwie (zobacz)
 22. O spółdzielniach mieszkaniowych (zobacz)
 23. O urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (zobacz)
 24. O własności lokali (zobacz)
 25. O informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (zobacz)
 26. Prawo budowlane (zobacz)
 27. Prawo geologiczne i górnicze (zobacz)
 28. Prawo wodne (zobacz)
 29. Prawo zamówień publicznych (zobacz)
 30. Kodeks cywilny (zobacz)
 31. Kodeks postępowania administracyjnego (zobacz)