Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości

Ogólny opis

 1. Wniosek składa właściciel (współwłaściciele) lub wieczysty użytkownik (współużytkownicy wieczyści) nieruchomości.
 2. Mapa koncepcji podziału nieruchomości powinna zawierać w szczególności:
  • nazwę jednostki ewidencyjnej, oznaczenie obrębu, numer arkusza mapy;
  • adres nieruchomości podlegającej podziałowi;
  • skalę mapy;
  • granice nieruchomości podlegającej podziałowi;
  • oznaczenie nieruchomości podlegającej podziałowi według danych z katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej, a w razie jej braku – według innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości;
  • oznaczenie nieruchomości sąsiednich według danych z katastru nieruchomości;
  • powierzchnię nieruchomości podlegającej podziałowi oraz przedstawione w kolorze czerwonym powierzchnie projektowanych do wydzielenia działek gruntu;
  • przedstawione w kolorze czerwonym granice dzielonych i projektowanych do wydzielenia działek gruntu;
  • przedstawione w kolorze czerwonym oznaczenia projektowanych do wydzielenia działek;   
  • szkic orientacyjny w skali umożliwiającej zlokalizowanie nieruchomości podlegającej podziałowi;
  • wykaz zmian gruntowych;
  • wykaz synchronizacyjny, w przypadku gdy w księdze wieczystej – lub w razie jej braku – w innych dokumentach określających stan prawny nieruchomości, nieruchomość podlegająca podziałowi posiada inne oznaczenia i inną powierzchnię niż w katastrze nieruchomości;
  • niezbędne do projektu podziału nieruchomości elementy zagospodarowania terenu,  a w szczególności: ogrodzenia, budynki, obiekty małej architektury, studnie, szamba, przyłącza, drzewa stanowiące pomniki przyrody, elementy sieci uzbrojenia terenu przebiegające przez nieruchomość podlegającą podziałowi;
  • datę wykonania mapy oraz imię i nazwisko, numer uprawnień zawodowych i podpis osoby, która wykonała mapę.
 3. W przypadku podziałów zależnych od ustaleń planu miejscowego, a w przypadku jego braku – zależnych od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz gdy nie jest on sprzeczny z przepisami odrębnymi, procedura podziału nieruchomości przebiega dwuetapowo.  W pierwszym etapie wydawana jest opinia (w formie postanowienia) o możliwości podziału nieruchomości, a w drugim – decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Protokół z przyjęcia granic – przyjęty do zasobu geodezyjnego.
 3. Wykaz zmian gruntowych – przyjęty do zasobu geodezyjnego.
 4. Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej – przyjęty do zasobu geodezyjnego.
 5. Mapa z projektem podziału – przyjęta do zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 6. Pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis). Pełnomocnictwo zwolnione z opłaty (art.2 ust.1 pkt 1 litera h ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej).

Sposób dostarczania dokumentów

1. Dokumenty, które mają być dostarczone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach należy złożyć bezpośrednio w  urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną.

2. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni.

Więcej informacji tutaj.