Wydanie opinii o możliwości podziału nieruchomości

Ogólny opis

Usługę realizuje WYDZIAŁ GEODEZJI 

W przypadku podziałów zależnych od ustaleń planu miejscowego, a w przypadku jego braku – zależnych od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz gdy nie jest on sprzeczny z przepisami odrębnymi, procedura podziału nieruchomości przebiega dwuetapowo.W pierwszym etapie wydawana jest opinia (w formie postanowienia) o możliwości podziału nieruchomości, a w drugim – decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości. Niniejsza karta opisuje uzyskanie opinii o możliwości podziału nieruchomości. W celu uzyskania opinii o możliwości podziału nieruchomości należy złożyć stosowny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami. Wstępne warunki uzyskania zgody od właściwego zarządcy drogi publicznej na utworzenie nowego zjazdu do nowo wydzielanych działek.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np.: odpis z Księgi Wieczystej, umowa w formie aktu notarialnego, postanowienie stwierdzające nabycie spadku, oświadczenie przedstawiające aktualny stan wypisów w księdze wieczystej założonej dla nieruchomości objętej wnioskiem wraz ze wskazaniem numeru księgi wieczystej, zaświadczenie o stanie prawnym, jaki wynika ze zbioru dokumentów).
 3. Wypis z katastru nieruchomości i kopia mapy katastralnej obejmująca nieruchomość podlegającą podziałowi – w przypadku gdy dana jednostka administracyjna nie prowadzi rejestru ewidencji gruntów i budynków.
 4. Rzuty poszczególnych kondygnacji budynków wraz z przedstawieniem przebiegu projektowanej granicy – w przypadku gdy przedmiotem podziału jest nieruchomość zabudowana a proponowany jej podział powoduje także podział budynku.
 5. Wstępny projekt podziału opracowany na kopii mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku – na kopii mapy katastralnej (potwierdzonej przez organ ją wydający – mapa do celów opiniodawczych) – uzupełnionych w razie potrzeby niezbędnymi dla projektu podziału elementami zagospodarowania terenu.
 6. Pozwolenie na podział nieruchomości wydane przez wojewódzkiego konserwatora zabytków – w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.
 7. Pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis).

Sposób dostarczania dokumentów

 1. Formularz wniosku jest dostępny poniżej.
 2. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
  1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP – o ile Wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP.
  2. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  3. Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.
 3. Dokumenty do wglądu należy przedstawić:
  1. W sytuacji bezpośredniego kontaktu z urzędem – przy składaniu wniosku.
  2. W sytuacji korzystania ze skrzynki PeUP lub drogi pocztowej – dostarczyć bezpośrednio do urzędu, jako uzupełnienie wcześniej przesłanego wniosku lub przesłać pocztą, a urząd po dokonaniu odpowiednich czynności dokumenty te odeśle na wskazany adres.
 4. Dokumenty, które mają być dostarczone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach należy złożyć bezpośrednio w urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną.
 5. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

Więcej informacji tutaj.