Wydanie wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków

Ogólny opis

 1. Starosta (w miastach na prawach powiatu – prezydent miasta) udostępnia informacje zawarte w operacie ewidencyjnym m.in. w formie:
  • wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów tego operatu;
  • wyrysów z mapy ewidencyjnej.
 2. Każdy, z zastrzeżeniem pkt. 3, może żądać udostępnienia informacji zawartych w operacie ewidencyjnym.
 3. Starosta (w miastach na prawach powiatu – prezydent miasta) udostępnia dane ewidencji gruntów i budynków zawierające dane właścicieli i władających oraz wydaje wypisy z operatu ewidencyjnego, zawierające takie dane, na żądanie:
  1. właścicieli oraz osób i jednostek organizacyjnych władających gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;
  2. organów administracji publicznej albo podmiotów niebędących organami administracji publicznej, realizujących, na skutek powierzenia lub zlecenia przez organ administracji  publicznej, zadania publiczne związane z gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;
  3. operatorów:                                                                                                                                            – sieci w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci       telekomunikacyjnych,                                                                                                                             – systemu przesyłowego, systemu dystrybucyjnego oraz systemu połączonego, w rozumieniu ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – prawo energetyczne
  4. innych podmiotów niż wymienione pod lit. a-c, które mają interes prawny w tym zakresie. 

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku o nazwie „EGiB”, określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia  w sprawie wzorów wniosków o udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i dokumentu obliczenia opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz.U.2020.1322).
 2. Pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Sposób dostarczania dokumentów

1. Formularz wniosku jest dostępny jest poniżej.

2. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

 • Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP, na adres e-mail: ratusz@um.siemianowice.pl  – opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
 • Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
 • Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

3. Dokumenty załączane do wniosku, mają być dostarczone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach.

4. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni.

Więcej informacji tutaj