Dzierżawy

Widok na centrum miasta. Po lewej miejski Ratusz, siedziba Urzędu i Rady Miasta. Na pierwszym planie budynek Centrum Leczenia Oparzeń.
Widok na centrum miasta. Po lewej miejski Ratusz, siedziba Urzędu i Rady Miasta. Na pierwszym planie budynek Centrum Leczenia Oparzeń.

WYDZIERŻAWIANIE NIERUCHOMOŚCI

 1. Wymagane dokumenty
 • wniosek wraz z mapą ewidencyjną z naniesioną lokalizacją terenu wnioskowanego do wydzierżawienia
 • oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Wydruk z CIDG
 • w przypadku zamierzeń inwestycyjnych należy do wniosku dołączyć:

– opinię Wydziału Rozwoju Miasta  w zakresie zgodności planowanej inwestycji z zapisem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (gdy dla danego obszaru jest obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego)

– decyzje o warunkach zabudowy dla planowanej inwestycji (gdy dla danego obszaru brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego).

 1. Gdzie należy złożyć dokumenty:
 • wniosek wraz z załącznikami w Kancelarii Podawczej:

– Urząd Miasta ul. Jana Pawła II 10, 41-100 Siemianowice Śląskie (parter)

– Urząd Miasta ul. Michałkowicka 105, 41-103 Siemianowice Śląskie (parter) lub przesłać pocztą.

 1. Gdzie należy się zgłosić po odbiór dokumentów:
 • Umowę dzierżawy zainteresowany odbiera osobiście okazując dowód tożsamości
  w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami ul. Michałkowicka 105, 41-103 Siemianowice Śląskie, I piętro –  nr 41.
 • Umowę może również podpisać pełnomocnik – wymagane stosowne upoważnienie pisemne
 1. Przewidziany termin załatwienia sprawy:
 • przewidywany termin załatwienia sprawy – minimum 3 miesiące (z uwagi na konieczność zasięgnięcia opinii innych wydziałów i jednostek organizacyjnych Miasta oraz ujęcia nieruchomości w wykazie wywieszanym i umieszczanym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, stronie internetowej Urzędu Miasta oraz prasie lokalnej na okres 21 dni (przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami podstawie tj. ( tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 2147 z póź. zmianami )
 • W przypadku konieczności przedłożenia decyzji o warunkach zabudowy, postępowanie pozostaje bez biegu do czasu jej dostarczenia przez wnioskodawcę.
 1. Sposób załatwienia sprawy:

Etap 1 – przyjęcie wniosku;
Etap 2 – 
sprawdzenie poprawności przyjętego wniosku
W przypadku gdy wniosek nie czyni zadość wymaganiom opisanym w pkt 1 i 2 wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania;
Etap 3 – 
wizja w terenie;

Etap 4 – podjęcie zarządzenia  przez Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie

Etap 5 – sporządzenie wykazu nieruchomości i podanie go do publicznej wiadomości na okres 21 dni –  zgodnie z art 35  ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Etap 6 – 
sporządzenie umowy.

 1. Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

 1. Stawki dzierżawy nieruchomości:

Link do zarządzenia: http://bip.msiemianowicesl.finn.pl/bipkod/031/001/001/003

 1. Informacje dodatkowe:

Dodatkowych informacji w w/w sprawie udziela:
Monika Chromik-Pilch – inspektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami , pok. nr 41, tel. 032-760-54-69.