28 bm. – XXVII sesja Rady Miasta

XXVII sesja Rady Miasta odbędzie się 28 stycznia br. i prowadzona będzie, podobnie, jak ostatnie, w trybie zdalnym. Początek – godz. 13.00. A oto jej porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Zmiany, uzupełnienia porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołów z sesji Rady Miasta z dnia 17 i 30 grudnia 2020 r.

4. Informacja Prezydenta Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Skargi, wnioski i petycje wpływające do Rady Miasta.

6. Podjęcie uchwał:

1/XXVII/2021 – częściowej zmiany uchwały nr 247/2020 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 24 września 2020r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z samoobsługowych toalet publicznych na terenie gminy Siemianowice Śląskie

2/XXVII/2021 – częściowej zmiany Uchwały Nr 685/2018 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 15 listopada 2018r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Miasta Siemianowice Śląskie

3/XXVII/2021 – częściowej zmiany Uchwały Nr 158/2019 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Siemianowice Śląskie

4/XXVII/2021 – wyrażenia zgody na pierwszeństwo nabycia dotychczasowemu najemcy lokalu garażowego nr ……. usytuowanego w obrębie nieruchomości położonej w rej. ul. Starej Katowickiej, stanowiącej działkę nr 56-970/22 o pow. 3413m2, zapisanej w księdze wieczystej KA……………….. z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu przynależnej do tego garażu

5/XXVII/2021 – wyrażenia zgody na pierwszeństwo nabycia dotychczasowemu najemcy lokalu garażowego nr …….. usytuowanego w obrębie nieruchomości położonej przy ul. Kopalnianej, stanowiącej działkę nr 53-2959/227 o pow. 3340m2, zapisanej w księdze wieczystej KA………………. z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu przynależnej do tego garażu

6/XXVII/2021 – przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2020

7. Sprawozdania komisji stałych Rady Miasta z działalności za okres styczeń-grudzień 2020r.

8.Sprawy informacyjne.

9. Zamknięcie obrad sesji.

Autor:

  • Biuro Prasowe UM Siemianowice

    Biuro Prasowe UM Siemianowice

foto: Archiwum UM Siemianowice