Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

Gmina Siemianowice Śląskie, jako Beneficjent projektów pn.:

  • „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Siemianowicach Śląskich wraz z niezbędnym wyposażeniem”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności,
  • „Zieleń miejska – naturalne bogactwo miasta Siemianowice Śląskie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności,
  • „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach będących własnością miasta Siemianowice Śląskie – Etap 3” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności  
  • „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach będących własnością miasta Siemianowice Śląskie – Etap 4” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności  

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Mechanizm ten został opracowany i udostępniony przez Instytucję Zarządzającą i stanowi narzędzie informatyczne umożliwiające przekazywanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

  1. specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl
  2. elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci