Gminny Program Rewitalizacji

GPR

» AKTUALNOŚCI GPR

Szanowni Państwo,

w związku z przystąpieniem do sporządzenia „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Siemianowice Śląskie do 2030 roku” ogłaszamy nabór propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych do tego programu.

Gminny Program Rewitalizacji jest podstawą do podejmowania działań rewitalizacyjnych w gminie. Dokument ten stanowi ważny element w działaniach zmierzających do pozyskiwania funduszy na działania związane z rewitalizacją. Jego realizacja jest przewidziana do 2030 roku.

„Gminny Program Rewitalizacji Miasta Siemianowice Śląskie do 2030 roku” sporządzany jest dla obszaru rewitalizacji wyznaczonego uchwałą Nr 538/2022 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 29 września 2022 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Siemianowice Śląskie (Dz. Urz. Woj. Śląsk. poz. 6227).

Nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych ma na celu zebranie propozycji takich przedsięwzięć na wyznaczonym obszarze rewitalizacji od wszystkich interesariuszy rewitalizacji.

Propozycje przedsięwzięć rewitalizacyjnych do „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Siemianowice Śląskie do 2030 roku” można zgłaszać w terminie od 15 marca 2023 r. do 15 kwietnia 2023 r.

Zgłoszeń można dokonywać poprzez złożenie wypełnionego „Formularza propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych”. Formularze należy składać na jeden z wybranych sposobów:

  1. drogą elektroniczną na adres e-mail: rewitalizacja@um.siemianowice.pl lub
  2. drogą korespondencyjną na adres: Wydział Rozwoju Miasta, Urząd Miasta Siemianowice Śląskie, ul. Michałkowicka 105, 41-100 Siemianowice Śląskie lub
  3. bezpośrednio do Kancelarii Podawczej, ul. Michałkowicka 105 lub ul. Jana Pawła II 10, 41-100 Siemianowice Śląskie w godzinach pracy Urzędu.

Przedsięwzięcia zgłoszone w naborze zostaną poddane weryfikacji pod kątem położenia w granicach wyznaczonego obszaru rewitalizacji, możliwości ich realizacji, spójności z celami procesu rewitalizacji wynikającymi z programu oraz ich wpływu na poprawę jakości życia mieszkańców. Przedsięwzięcia, które spełnią wyżej określone kryteria zostaną wpisane na listę planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Umieszczenie przedsięwzięcia na liście nie jest równoznaczne z ubieganiem się o środki zewnętrzne.

» Formularz (pdf)
» Formularz dostępny cyfrowo (pdf)
» Formularz edytowalny (doc)
» Obszar rewitalizacji (png)
» Treść ogłoszenia dostępna cyfrowo (pdf)

Poniżej prezentujemy „ściągę” jak poprawnie wypełnić swój zgłoszeniowy formularz.