Ogłoszenie Konsultacje społeczne – Elektromobilność 2020-2035

Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie informuje, iż Miasto przystąpiło do opracowania dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Siemianowice Śląskie na lata 2020 – 2035.”

Dokument ten będzie wskazywał kierunki rozwoju naszego miasta z zakresu szeroko pojętej elektromobilności.

Serdecznie zachęcamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących przedmiotowego opracowania. Konsultacje społeczne będą trwały od 28 stycznia do 1 marca 2021 roku.

Konsultacje odbywać się będą w formie opinii mieszkańców, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, zrzeszeń i innych zainteresowanych projektem, wyrażonych na formularzu zgłoszenia opinii stanowiącym załącznik do Zarządzenia  i:

1) przesłanych na adres e-mailowy: ratusz@um.siemianowie.pl. lub

2) przesłanych pocztą tradycyjną na adres Urząd Miasta Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10. lub

3) dostarczonych osobiście do kancelarii podawczych Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie.

Konsultacje obejmą swym zasięgiem miasto Siemianowice Śląskie.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie.

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych zostanie opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, Informacja o przystąpieniu do  konsultacji dostępna jest:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej,

2) na stronie internetowej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie,

3) na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta,

4) w gazecie lokalnej.

Przygotowanie Strategii jest sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego GEPARD II – transport niskoemisyjny, część 2 Strategia rozwoju elektromobilnośći.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich  dotyczące Konsultacji Społecznych dostępne jest pod adresem:

https://bip.msiemianowicesl.finn.pl/bipkod/19754272

oraz

https://bip.msiemianowicesl.finn.pl/bipkod/19436721

Zachęcamy do aktywnego kreowania polityki miejskiej.

Dodatkowe informację można uzyskać w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie pod nr. tel.: 32 7605460

Autor:

  • Biuro Prasowe UM Siemianowice

    Biuro Prasowe UM Siemianowice

foto: Archiwum UM Siemianowice