XXVII sesja Rady Miasta

(27.01), stwierdzając obecność 21 radnych, zalogowanych w systemie „E-Sesja”, Adam Cebula, Przewodniczący Rady Miasta Siemianowic Śląskich otwarł XXVII sesję Rady Miasta. Po zmianach i uzupełnieniu porządku obrad oraz zatwierdzeniu protokołów z poprzednich sesji RM, Agnieszka Gładysz, I Zastępca Prezydenta Miasta przedstawiła informację z działalności prezydenta w okresie międzysesyjnym. Radni dowiedzieli się m.in. o pozyskanych 1,3 mln zł na termomodernizację budynków przy ulicach: Fabrycznej 1, Śmiłowskiego 12, Sienkiewicza 6 oraz Sobieskiego 9. Także w tej części obrad radni (Karina Siwiec-Magielnicka, Grzegorz Mól, Marek Omelan oraz Paweł Siegel) dopytywali o kwestie związane ze szczepieniami covidowymi w Siemianowicach Śląskich. Wszelkie wątpliwości w tym temacie rozwiewała Marta Suchanek-Bijak, II Zastępca Prezydenta Miasta.

Następnie przewodniczący Adam Cebula w części Skarg, Wniosków i Petycji poinformował radnych, iż w okresie międzysesyjnym wpłynęła jedna petycja mieszkańca miasta, mówiąca o szczepieniach covidowych jako eksperymencie medycznym. Petycja po przegłosowaniu została została odesłana, zgodnie z kompetencjami, do władz centralnych.

W dalszej części sesji radni przystąpili do głosowania przygotowanych uchwał:

 • Uchwała 1/XXVII/2021 w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z samoobsługowych toalet publicznych na terenie miasta – 20 radnych za, 1 przeciw.
 • Uchwała 2/XXVII/2021 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Miasta Siemianowice Śląskie – 21 radnych za.
 • Uchwała 3/XXVII/2021 w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Siemianowice Śląskie – 21 radnych za.
 • Uchwała 4/XXVII/2021 w sprawie wyrażenia zgody na pierwszeństwo nabycia dotychczasowemu najemcy lokalu garażowego usytuowanego w obrębie nieruchomości położonej w rej. ul. Starej Katowickiej, stanowiącej działkę nr 56-970/22 o pow. 3413m2, z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu przynależnej do tego garażu – 21 radnych za.
 • Uchwała 5/XXVII/2021 w sprawie wyrażenia zgody na pierwszeństwo nabycia dotychczasowemu najemcy lokalu garażowego usytuowanego w obrębie nieruchomości położonej przy ul. Kopalnianej, stanowiącej działkę nr 53-2959/227 o pow. 3340m2, z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu przynależnej do tego garażu – 21 radnych za.
 • Uchwała 6/XXVII/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2020 – 19 radnych za, 2 wstrzymujących się.
 • Uchwała 7/XXVII/2021 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2021 r. – 21 radnych za.
 • Uchwała 8/XXVII/2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2038 – 20 radnych za.

Po głosowaniach uchwał radni wysłuchali, a następnie przegłosowali sprawozdania komisji stałych RM z działalności za okres od stycznia do grudnia 2020 r. (Prace siemianowickich radnych wspomagają i usprawniają: Komisja Polityki Społecznej, Komisja Finansowo-Budżetowa, Komisja Rozwoju i Inwestycji, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisja Rewizyjna).

Zamknięcie obrad sesji poprzedziły sprawy informacyjne, mówiące m.in. o piśmie do Wojewody Śląskiego w sprawie Parku Śląskiego, zbieraniu wód opadowych na drogach, prac rozbiórkowych tunelu przy ul. Michałkowickiej, powołaniu w naszym mieście sklepu socjalnego, uchwały antysmogowej, czy dostosowaniu lokali socjalnych do obowiązujących przepisów. W miejscu „spraw informacyjnych” radny Grzegorz Jurkiewicz wspomniał o możliwości dowiezienia do punktu szczepień tych osób starszych, które wyrażają chęć przyjęcia szczepionki, a które nie są w stanie same przyjechać, zaś radny Marek Omelan przypomniał o rocznicy związanej z tragedią budowlaną na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich.

Sesję można obejrzeć również tutaj.

Autor:

 • Biuro Prasowe UM Siemianowice

  Biuro Prasowe UM Siemianowice

foto: Archiwum UM Siemianowice