Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021, na terenie całego kraju został przedłużony do 16 lutego 2021 r.

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.1775, z późn.zm.) – zwany dalej NSP 2021, Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie jako Gminny Komisarz Spisowy, ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 będzie przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Uwaga! Po wejściu w życie drugiej nowelizacji ustawy o NSP 2021 spis powszechny przeprowadzany będzie w terminie od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 30 września 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert mija w dniu 16 lutego 2021 r.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

  1. mieć ukończone 18 lat,
  2. cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  3. posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  4. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  5. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronie BIP

Szczegółowe informacje o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 znajdują się na stronie Głównego Urzędu Statystycznego

Autor:

  • Biuro Prasowe UM Siemianowice

    Biuro Prasowe UM Siemianowice

foto: Archiwum UM Siemianowice