XXVIII sesja Rady Miasta – 25 lutego

XXVIII sesja Rady Miasta odbędzie się 25 lutego.Tak, jak w ostatnim czasie, będzie ona przeprowadzona w trybie zdalnym. Początek – godz. 13.00. A oto porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Zmiany, uzupełnienia porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z sesji Rady Miasta z dnia 28 stycznia 2021 r.

4. Informacja Prezydenta Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Skargi, wnioski i petycje wpływające do Rady Miasta.

6. Informacja o stanie realizacji i perspektywach miejskich inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania środków zewnętrznych.

7. Podjęcie uchwał:

1/XXVIII/2021 – przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Siemianowicach Śląskich za rok 2020

2/XXVIII/2021 – zawarcia porozumień pomiędzy Miastem Siemianowice Śląskie a Miastem Ruda Śląska w sprawie realizacji zadania publicznego – organizowania i finansowania kształcenia uczniów branżowych szkół I stopnia, dla których organem prowadzącym jest Miasto Siemianowice Śląskie, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej

3/XXVIII/2021 – zawarcia porozumień pomiędzy Miastem Siemianowice Śląskie a Miastem Katowice w sprawie realizacji zadania publicznego – organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „BETANIA” w Katowicach dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Siemianowice Śląskie

4/XXVIII/2021 – zawarcia porozumień pomiędzy Miastem Siemianowice Śląskie a Miastem Katowice w sprawie realizacji zadania publicznego – organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii przez Ligę Muzułmańską w Oddziale Śląskim Ligii Muzułmańskiej w Rzeczypospolitej Polskiej w Katowicach dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Siemianowice Śląskie

5/XXVIII/2021 – zawarcia porozumień pomiędzy Miastem Siemianowice Śląskie a Miastem Katowice w sprawie realizacji zadania publicznego – organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej Społeczność Chrześcijańska w Katowicach dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Siemianowice Śląskie

6/XXVIII/2021 – zawarcia porozumień pomiędzy Miastem Siemianowice Śląskie a Gminą Świętochłowice w sprawie realizacji zadania publicznego – organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w Świętochłowicach dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Siemianowice Śląskie

7/XXVIII/2021 – zawarcia porozumień pomiędzy Miastem Siemianowice Śląskie a Miastem Katowice w sprawie realizacji zadania publicznego – organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w Międzyszkolnym Punkcie Katechetycznym w Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Katowicach dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Siemianowice Śląskie

8/XXVIII/2021 – zawarcia porozumień pomiędzy Miastem Siemianowice Śląskie a Miastem Katowice w sprawie realizacji zadania publicznego – organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii Kościoła Ewangelicko – Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej w Katowicach dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Siemianowice Śląskie

9/XXVIII/2021 – przyjęcia Programu Wsparcia Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Siemianowice Śląskie na lata 2021-2023

10/XXVIII/2021 – przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto na prawach powiatu Siemianowice Śląskie w 2020 r.

11/XXVIII/2021 – wyrażenia zgody na pierwszeństwo nabycia dotychczasowemu najemcy lokalu garażowego nr ……… usytuowanego w obrębie nieruchomości położonej w rej. ul. Fabrycznej, stanowiącej działkę nr 55-2782/275 o pow. 4514m2 , zapisanej w księdze wieczystej KA1I…………………. z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu przynależnej do tego garażu

12/XXVIII/2021 – przyjęcia informacji dotyczącej oceny zagrożenia powodziowego miasta Siemianowice Śląskie za rok 2020

13/XXVIII/2021 – zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Siemianowic Śląskich w 2021r.

8.Sprawy informacyjne.

9. Zamknięcie obrad sesji.

Autor:

  • Biuro Prasowe UM Siemianowice

    Biuro Prasowe UM Siemianowice

foto: Archiwum UM Siemianowice