XXIX sesja Rady Miasta – 25 marca

25 marca br. o godz. 13.00 rozpocznie się XXIX sesja Rady Miasta, która, podobnie, jak poprzednie, odbędzie sie w trybie zdalnym. Program sesji jest następujący:

1. Otwarcie sesji.

2. Zmiany, uzupełnienia porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z sesji Rady Miasta z dnia 25 lutego 2021 r.

4. Informacja Prezydenta Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Skargi, wnioski i petycje wpływające do Rady Miasta.

6. Aktualny stan rewitalizacji terenów zdegradowanych w Siemianowicach Śląskich ze szczególnym uwzględnieniem terenów pohutniczych.

7. Podjęcie uchwał dotyczących:

1/XXIX/2021 – przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w dzielnicy Michałkowice w Siemianowicach Śląskich – Etap I”

2/XXIX/2021 – przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Zwycięstwa w Siemianowicach Śląskich”

3/XXIX/2021 – przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Bytków wraz z osiedlem Juliana Tuwima w Siemianowicach Śląskich”

4/XXIX/2021 – przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siemianowice Śląskie w 2021 roku

5/XXIX/2021– przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Siemianowic Śląskich do 2022 roku za lata 2019-2020

6/XXIX/2021– przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich w 2020 roku oraz potrzeb związanych z realizacją tych zadań

7/XXIX/2021– szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych na terenie miasta Siemianowice Śląskie

8/XXIX/2021 – określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z uwzględnieniem planu finansowego tego funduszu na rok 2021

9/XXIX/2021 – określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych

10/XXIX/2021 – zamiaru wyłączenia z Zespołu Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich oraz likwidacji V Liceum Ogólnokształcącego w Siemianowicach Śląskich

11/XXIX/2021 – założenia Branżowej Szkoły II Stopnia w Siemianowicach Śląskich oraz włączenia jej do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich z siedzibą przy ul. Budryka 2, 41-103 Siemianowice Śląskie

12/XXIX/2021 – wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w rejonie ulicy Bytomskiej, stanowiących własność Gminy Siemianowice Śląskie, oznaczonych numerami geodezyjnymi: 32-3936/11 o pow. 12723m2, 32-3931/11 o pow. 8746m2, 32-3932/11 o pow. 9211m2, 32-3938/11 o pow. 9315m2, 32-3934/11 o pow. 8641m2, dla których założona jest księga wieczysta KA1I/00002597/5 oraz nieruchomości składającej się z działek geodezyjnych 32-3937/11, 32-3952/23, dla których założona jest księga wieczysta KA1I/00002597/5 oraz działki 32-3949/138, dla której założona jest księga wieczysta KA1I/00006033/2 o łącznej powierzchni 14185m2

8.Sprawy informacyjne.

9. Zamknięcie obrad sesji.

Autor:

  • Biuro Prasowe UM Siemianowice

    Biuro Prasowe UM Siemianowice

foto: Archiwum UM Siemianowice