XXIX sesja Rady Miasta

Wczorajsze (25.03) posiedzenie Rady Miasta Siemianowice Śląskie, podobnie jak poprzednie spotkania, odbyło się w formie zdalnej. Proponowany porządek obrad uzupełniono o dodatkowe projekty uchwał w sprawie: zmian budżetu miasta na rok 2021 oraz zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2038. Po zatwierdzeniu protokołu z poprzedniej sesji, głos zabrała I zastępca prezydenta miasta, Agnieszka Gładysz, która przedstawiła sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie. W swojej wypowiedzi poruszyła przede wszystkim kwestie związane ze szczepieniami w naszym mieście informując m. in. że do dnia 25.03 br. zostało zaszczepionych 9309 mieszkańców pierwszą dawką, w tym 3026 drugą dawką. Ponadto radni dowiedzieli się, że aktualnie wszystkie łóżka covidowe w siemianowickim szpitalu są zajęte. W tej części sesji nie zabrakło również pytań radnych o aktualną sytuację epidemiologiczną w Siemianowicach Śląskich jak i o funkcjonowanie żłobków i przedszkoli w kontekście nowych obostrzeń. 
Kolejnym punktem obrad była informacja o aktualnym stanie rewitalizacji terenów zdegradowanych w Siemianowicach Śląskich ze szczególnym uwzględnieniem terenów pohutniczych. W tym temacie obradujący dopytywali władze miasta m. in. kiedy na obszarze po dawnej hucie inwestor rozpocznie działania inwestycyjne.
Następnie radni przystąpili do dyskusji nad kilkunastoma uchwałami przyjętymi w porządku obrad sesji. Wówczas sporo uwagi poświęcono uchwale w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w dzielnicy Michałkowice w Siemianowicach Śląskich – Etap I, którą omówiono pod kątem przykładowych możliwości adaptacji budynku po byłym Gimnazjum nr 2 w Michałkowicach. Wnikliwie przedyskutowano także uchwały w sprawie: 
– zamiaru wyłączenia z Zespołu Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich oraz likwidacji V Liceum Ogólnokształcącego w Siemianowicach Śląskich,
– założenia Branżowej Szkoły II Stopnia w Siemianowicach Śląskich oraz włączenia jej do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich z siedzibą przy ul. Budryka 2, 41-103 Siemianowice Śląskie, 
– wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w rejonie ulicy Bytomskiej, stanowiących własność Gminy Siemianowice Śląskie, oznaczonych numerami geodezyjnymi: 32-3936/11 o pow. 12723m2, 32-3931/11 o pow. 8746m2, 32-3932/11 o pow. 9211m2, 32-3938/11 o pow. 9315m2, 32-3934/11 o pow. 8641m2, dla których założona jest księga wieczysta KA1I/00002597/5 oraz nieruchomości składającej się z działek geodezyjnych 32-3937/11, 32-3952/23, dla których założona jest księga wieczysta KA1I/00002597/5 oraz działki 32-3949/138, dla której założona jest księga wieczysta KA1I/00006033/2 o łącznej powierzchni 14185m2,
– zmian budżetu miasta na rok 2021 oraz zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2038.
Poza tym na XXIX sesji procedowano projekty uchwał dotyczące: 
– przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Zwycięstwa w Siemianowicach Śląskich”,
– przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Bytków wraz z osiedlem Juliana Tuwima w Siemianowicach Śląskich”;
– przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siemianowice Śląskie w 2021 roku,
– przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Siemianowic Śląskich do 2022 roku za lata 2019-2020,
– przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich w 2020 roku oraz potrzeb związanych z realizacją tych zadań,
– szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych na terenie miasta Siemianowice Śląskie,
– określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z uwzględnieniem planu finansowego tego funduszu na rok 2021,
– określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. 
Ostatecznie wszystkie projekty uchwał zostały przegłosowane i dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej TUTAJ. 
Zapis audio video z przebiegu sesji jest dostępny TUTAJ

Autor:

  • Biuro Prasowe UM Siemianowice

    Biuro Prasowe UM Siemianowice

foto: Archiwum UM Siemianowice