​XXXII sesja Rady Miasta – 17 czerwca w Parku Tradycji

17 czerwca  o godz. 13.00 w Parku Tradycji odbędzie się XXXII sesja Rady Miasta z następującym porządkiem obrad

1. Otwarcie sesji.

2. Zmiany, uzupełnienia porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z sesji Rady Miasta z dnia 27 maja 2021 r.

4. Informacja Prezydenta Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Skargi, wnioski i petycje wpływające do Rady Miasta.

6. Raport o stanie Miasta Siemianowice Śląskie za 2020 rok.

a. przedstawienie raportu o stanie Miasta Siemianowice Śląskie za rok 2020

b. debata nad raportem

c. podjęcie uchwały 1/XXXII/2021 w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Siemianowice Śląskie wotum zaufania

7. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

a. odczytanieopinii Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Siemianowic Śląskich o wykonaniu budżetu Miasta Siemianowice Śląskie za 2020 rok oraz wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta za 2020 rok

b. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

c. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Siemianowic Śląskich

d. podjęcie uchwał w sprawie:

2/XXXII/2021 – rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Siemianowice Śląskie za 2020 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Siemianowice Śląskie za 2020 rok

3/XXXII/2021 – udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Siemianowice Śląskie

8. Podjęcie uchwał:

4/XXXII/2021 – uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Wodociągów Siemianowickich Aqua-Sprint Sp. z o.o. na lata od lipca 2021r. do czerwca 2024r.

5/XXXII/2021 – zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach Śląskich za rok 2020

6/XXXII/2021 – zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Siemianowicach Śląskich za rok 2020

7/XXXII/2021 – określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

8/XXXII/2021 – określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Siemianowice Śląskie, w roku szkolnym 2021/2022

9/XXXII/2021 – zmiany uchwały Nr 605/2018 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 24 maja 2018r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych, osób prawnych i wspólnot mieszkaniowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania (z późn. zm.)

10/XXXII/2021 – uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Dworskiej, Spokojnej, Michałkowickiej, Przedsiębiorców, Zwycięstwa, Henryka Krupanka oraz Kruczej wraz z terenami pola golfowego w Siemianowicach Śląskich

11/XXXII/2021 – przyjęcia do realizacji „Strategii Rozwoju Elektromobilności dla miasta Siemianowice Śląskie na lata 2020-2035”

9. Sprawy informacyjne.

10. Zamknięcie obrad sesji.

Autor:

  • Biuro Prasowe UM Siemianowice

    Biuro Prasowe UM Siemianowice

foto: Archiwum UM Siemianowice