Długi start XXXIV sesji

Stały punkt, jakim jest uzupełnienie porządku obrad, tym razem – podczas XXXIV sesji Rady Miasta – stał się nieoczekiwanie najdłużej procedowaną jej częścią. Pomijając fakt, że do porządku obrad zgłoszonych wcześniej zostało sporo projektów, na ponad godzinną debatę we wspomnianym punkcie miała wpływ sprawa V LO, której poświęcone były dwa projekty. Pierwszy z nich dotyczył  uchylenia uchwały z 25 marca br. w sprawie wyłączenia V LO z ZSS i jego likwidacji, a drugi przekształcenia VLO w Zespole Szkół Sportowych w V LO Sportowe w ZSS. Sęk w tym, jak się okazało, że pojawienie się obu projektów w porządku obrad, było efektem przeoczenia, gdyż klub radnych ( a były one zgłoszone przez klub SMS) ma prawo wprowadzić na sesję tylko jeden projekt. Rozwikłanie tej kwestii, wobec wielkiej woli pozostawienia sprawy V LO do rozstrzygnięcia w czasie wczorajszych obrad, ale też wobec zastrzeżeń, co do zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi procedowania uchwał, wywołało tak obszerną i nie pozbawioną emocji dyskusję. Ostatecznie postanowiono pochylić się nad problemem podczas następnej sesji i można było przejść do kolejnego punktu obrad – informacji prezydenta z działalności w okresie międzysesyjnym. Rafał Piech powiadomił radnych o kończących się termomodernizacjach szkół. W nawiązaniu do aktualnych planów wobec budynku po Gimnazjum nr 2, wyjaśnił przyczynę zmiany koncepcji w tym zakresie ( czytaj: https://www.siemianowice.pl/aktualnosci/budynek-po-gimnazjum-nr-2-nadal-na-cele-edukacyjne.18269/ ), odniósł się także do krążących informacji na temat wysokości długu, podkreślając, że wynosi on nie 200 mln, lecz 98 mln 400 zł.
Po wystąpieniu prezydenta Rada przystąpiła do głosowania nad uchwałami. Przyjęła sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2020 rok, jak również  przyjęła w tym zakresie program na lata 2021-2025.

Debata nad kolejnym projektem, dotyczącym przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w dzielnicy Michałkowice w Siemianowicach Śląskich – Etap I”  zakończyła się jego odrzuceniem przez Radę. Decyzja podyktowana była troską o dobro mieszkańców, którym planowana przez inwestora  budową stacji benzynowej wraz z myjnią pogorszyłaby standard życia oraz obniżyłaby wartość posiadanych tam mieszkań.

Następnie Rada skupiła się nad określeniem górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz określeniem górnych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Siemianowice Śląskie.   

Ważnym punktem sesji miała być dyskusja nad „Strategią rozwiązywania problemów społecznych miasta Siemianowice Śląskie na lata 2021-2024”, projekt jednak na wniosek prezydenta został wycofany i ma być rozpatrzony podczas kolejnych obrad RM.  Inny natomiast, niezwykłej wagi problem – pomocy Szpitalowi Miejskiemu –  pochłonął wczoraj samorządowe forum w związku z projektem uchwały złożonym przez klub radnych KO. Temat leży na sercu wszystkim – co wielokrotnie i z różnych miejsc sali podkreślano – przewidziany jest na październikową sesję i wówczas też, jak postanowiono, będzie z największą uwagą, rozpatrywany.
Całość sesji do zobaczenia już wkrótce
https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/397/rada-miasta-w-siemianowicach-slaskich.htm

Autor:

  • Biuro Prasowe

    Ewa Roch-Wyrzykowska

    e_wyrzykowska@um.siemianowice.pl

    (32) 7605216

foto: Szymon Duczek