Rozwój mieszkaniowej infrastruktury społecznej miasta Siemianowice Śląskie SORSAL IV

NAZWA PROJEKTU: Rozwój mieszkaniowej infrastruktury społecznej miasta Siemianowice Śląskie SORSAL IV

NAZWA BENEFICJENTA: Gmina Siemianowice Śląskie

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 671 307,97

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA UE: 1 362 299,16

NAZWA FUNDUSZU: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

NAZWA PROGRAMU: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT 

OPIS I CEL PROJEKTU:

Przedmiotem projektu jest remont lokali na terenie gminy Siemianowice Śląskie, celem ich przystosowania do pełnienia funkcji socjalnych. W wyniku realizacji projektu udostępnionych zostanie 38 mieszkań usytuowanych o łącznej powierzchni użytkowej 1423,59 m2. W 2018 roku udostępniono 3 lokale przy ul. Ligonia 4/10, 2/8 i Waryńskiego 3/3, natomiast w latach 2021-2023 udostępnionych zostanie pozostałych 35 lokali. Obecny stan techniczny lokali uniemożliwia ich zasiedlenie. Na podstawie dokumentacji technicznej wskazać można przeciętny zakres robót to jest m.in.: wydzielenie toalet, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie posadzek, uzupełnianie tynków, wykonanie nowych kominów, wymianę inst. elektrycznych i sanitarnych (wod-kan, co). Beneficjentem projektu jest Gmina Siemianowice Śląskie. W ramach ścisłej współpracy z MOPS mieszkańcy przebudowanych mieszkań socjalnych uczestniczyć będą w działaniach pozainwestycyjnych dofinansowanych ze środków EFS.

PLANOWANY EFEKT:

utworzenie 38 mieszkań socjalnych

– poprawa dostępu do usług społecznych.