Wsparcie mobilności miejskiej – projekt udogodnień dla wykorzystujących rower w mieście Siemianowice Śląskie II

NAZWA PROJEKTU: Wsparcie mobilności miejskiej – projekt udogodnień dla wykorzystujących rower w mieście Siemianowice Śląskie II.

NAZWA BENEFICJENTA: Gmina Siemianowice Śląskie

WARTOŚĆ PROJEKTU: 10 545 299,10 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA UE: 8 963 504,23 zł

NAZWA FUNDUSZU: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

NAZWA PROGRAMU: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT

OPIS I CEL PROJEKTU:

Przedmiotem projektu jest wybudowanie na terenie Siemianowic Śląskich trzech Zintegrowanych Centrów Przesiadkowych – obiektów wspierających rozwój transportu publicznego w kluczowych punktach miasta, a także stworzenie sieci ciągów rowerowych. ZCP zlokalizowane będą w dzielnicach: Srokowiec przy ul. Mysłowickiej (przystanek Siemianowice Kolonia Wojewódzka), Michałkowice przy ul. Michałkowickiej (przystanek Michałkowice Urząd Miasta) oraz Bańgów przy ul. Bańgowskiej (przystanek Bańgów Kościół). Nowo projektowane węzły przesiadkowe, składać się będą z trzech głównych elementów, tworzących spójną całość: przebudowanych wiat przystankowych, zamykanych boksów rowerowych oraz zadaszonych stojaków dla rowerów (B&R). Elementem spajającym projekt, będzie budowa sieci tras rowerowych o łącznej długości niespełna 10km, komunikujących ze sobą główne dzielnice miasta.

PLANOWANY EFEKT:

– wybudowane 3 zintegrowanych węzłów przesiadkowych

– utworzenie 10 km tras rowerowych

– spadek emisji gazów cieplarnianych.