Wzmocnienie potencjału szkolnictwa zawodowego w mieście Siemianowice Śląskie

NAZWA PROJEKTU:

Wzmocnienie potencjału szkolnictwa zawodowego w mieście Siemianowice Śląskie

NAZWA BENEFICJENTA: Gmina Siemianowice Śląskie

WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 949 614,59 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 2 802 133,86 zł

NAZWA FUNDUSZU: Europejski Fundusz Społeczny

NAZWA PROGRAMU: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT

OPIS I CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest poprawa jakości edukacji 4 szkołach prowadzących kształcenie zawodowe w Siemianowicach Śląskich do 31.07.2019r.Projekt skierowany jest do 650 uczniów (302 K, 348 M) i 15 nauczycieli (10K, 5M) szkół objętych projektem. W ramach projektu planowane są kursy podnoszące umiejętności zawodowe oraz uzyskanie kwalifikacji zawodowych dla uczniów i doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli. Po zakończeniu szkoleń każdy uczestnik zda egzamin zewnętrzny.

PLANOWANY EFEKT:

– Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do
potrzeb rynku pracy,

– Ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia
do etapu zatrudnienia,

– Wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności,

– Dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.