Zdrowy Urząd! Eliminowanie czynników ryzyka pracy wśród pracowników Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie

NAZWA PROJEKTU: Zdrowy Urząd! Eliminowanie czynników ryzyka pracy wśród pracowników Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie

NAZWA BENEFICJENTA: Gmina Siemianowice Śląskie

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 274 713,20 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 1 121 747,61 zł

WARTOŚĆ WKŁADU UE:  1 083 506,22 zł

NAZWA FUNDUSZU: Europejski Fundusz Społeczny

NAZWA PROGRAMU: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs

OPIS I CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest ograniczenie występowania czynników generujących problemy zdrowotne pracowników UM Siemianowice Śląskie oraz wzrost ich świadomości w zakresie eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w pracy, co przyczyni się do wydłużenia czasu ich aktywności zawodowej i ograniczenia dłuższych nieobecności w pracy z powodów zdrowotnych. Cele te zostaną osiągnięte przez poprawę warunków pracy tj. zakup ergonomicznych mebli biurowych (222 krzesła/fotele, podkładek pod mysz oraz podnóżków), a także poprzez przeprowadzenie szkoleń zmniejszających ryzyko pojawienia się schorzeń zidentyfikowanych w zatwierdzonej „Analizie występowania niekorzystnych czynników zdrowotnych na stanowiskach pracy w UM Siemianowice Śląskie”. Działania są skierowane do 243 osób. Projekt będzie realizowany w okresie 02.11.2020 r. do 30.06.2022 roku.

PLANOWANY EFEKT:

Projekt ma na celu ograniczenie czynników, które mogą wywoływać problemy zdrowotne u pracowników Urzędu Miasta Siemianowice oraz zwiększenie ich świadomości w zakresie profilaktyki zdrowotnej związanej z tymi czynnikami.