XXXIX sesja Rady Miasta – 27 stycznia

27 stycznia o godz, 13.00, w trybie zdalnym rozpocznie się XXXIX sesja Rady Miasta z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Zmiany, uzupełnienia porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z sesji Rady Miasta z dnia 16 grudnia 2021 r.

4. Informacja Prezydenta Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Skargi, wnioski i petycje wpływające do Rady Miasta.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/XXXIX/2022 – dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, stanowiących dochody budżetu Miasta Siemianowice Śląskie, za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny

2/XXXIX/2022 – przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2021

3/XXXIX/2022 – przyjęcia informacji dotyczącej oceny zagrożenia powodziowego miasta Siemianowice Śląskie za rok 2021

4/XXXIX/2022 – częściowej zmiany Uchwały Nr 282/2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 25 października 2012r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego z udziałem Miasta Siemianowice Śląskie

5/XXXIX/2022 – przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Dworskiej, Spokojnej, Michałkowickiej, Przedsiębiorców, Zwycięstwa, Henryka Krupanka oraz Kruczej wraz z terenami pola golfowego w Siemianowicach Śląskich

6/XXXIX/2022 – częściowej zmiany Uchwały Nr 158/2019 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Siemianowice Śląskie

7/XXXIX/2022 – zmiany uchwały Nr 605/2018 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 24 maja 2018r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych, osób prawnych i wspólnot mieszkaniowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania (z późn. zm.)

7. Sprawozdania komisji stałych Rady Miasta z działalności za okres styczeń-grudzień 2021r.

8. Sprawy informacyjne.

9. Zamknięcie obrad sesji.

Autor:

  • Biuro Prasowe

    Ewa Roch-Wyrzykowska

    e_wyrzykowska@um.siemianowice.pl

    (32) 7605216