MOPS przyjmuje wnioski na jednorazowe świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy

LOGO MOPS Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
LOGO MOPS Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Jednorazowe świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym

Obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli legalnie granicę terytorium RP w okresie od 24.02.2022 r. mogą ubiegać się o jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł. na osobę przeznaczone na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Do złożenia wniosku niezbędny jest dokument potwierdzający nadanie nr PESEL wszystkich członków rodziny.

Do wypełnienia wniosku będą potrzebne następujące dane (swoje i małoletnich dzieci):

 • imię (imiona) i nazwisko
 • datę urodzenia
 • obywatelstwo
 • płeć
 • aktualny adres pobytu w Siemianowicach Śląskich


Przy składaniu wniosku należy mieć ze sobą dokumenty (swoje i dzieci):

 • dokument stanowiący podstawę przekroczenia granicy – rodzaj, seria i numer dokumentu (np. paszport)
 • informacja o dacie wjazdu na terytorium Polski
 • numer PESEL (należy mieć ze sobą powiadomienia o nadaniu nr PESEL wydane przez Urząd Miasta)


Dodatkowo prosimy o podanie przez osobę składającą wniosek następujących danych, które ułatwią nam kontakt i przyspieszą wypłatę (o ile je posiada):

 • numer telefonu polskiego operatora
 • adres poczty elektronicznej
 • numer polskiego konta bankowego

Jak złożyć wnioski i otrzymać pomoc

Wnioski należy złożyć w formie papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich przy ul. Szkolnej 17 – parter, biuro podawcze/pokój nr 5.

Wnioski można pobrać ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub bezpośrednio w siedzibie MOPS.

W wypełnieniu wniosków pomogą Państwu pracownicy socjalni naszego Ośrodka.

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek: 7.00-16.00
wtorek – czwartek: 7.00-15.00
piątek: 7.00-14.00

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 32 765 62 03

Ubiegający się o świadczenie pieniężne składa oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Одноразові грошові виплати громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом

Громадяни України, які легально перетнули кордон території Республіки Польща у період з 24 лютого 2022 року. може претендувати на одноразову грошову допомогу в розмірі 300 злотих. на одну особу, призначену для існування, зокрема на покриття витрат на харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни та оплату житла. Для подачі заяви необхідний документ, що підтверджує номер PESEL усіх членів сім’ї. Щоб заповнити заявку, вам знадобляться такі дані: (ваші та неповнолітні діти):

 • ім’я (імена) та прізвище
 • дата народження
 • громадянство
 • секс
 • поточна адреса перебування в Семяновіце-Сленске

При подачі заяви необхідно мати при собі документи (ваші та дітей):

 • документ, що є підставою для перетину кордону – тип, серія та номер документа (наприклад, паспорт)
 • відомості про дату в’їзду на територію Польщі
 • Номер PESEL (ви повинні мати повідомлення про надання номера PESEL, видане мерією)

Крім того, ми просимо особу, яка подає заявку, надати такі дані, які полегшать контакт та прискорять оплату (якщо вони є):

 • номер телефону польського оператора
 • адреса електронної пошти
 • номер польського банківського рахунку

Соціальна допомога

Громадяни України, які легально перетнули кордон території Республіки Польща у період з 24 лютого 2022 року. вони можуть претендувати на грошову та безготівкову допомогу на умовах та в порядку Закону від 12 березня 2004 року про соціальну допомогу. Громадянин України, який претендує на соціальну допомогу, подає декларацію про особистий, сімейний, доходний та матеріальний стан (бланк кваліфікації допомоги).

Як подати заявку та отримати допомогу

Заяви про призначення одноразової грошової допомоги громадянам України у зв’язку із збройним конфліктом, форма для отримання соціальної допомоги, а також заяви про надання допомоги особам, які надали житло та харчування, подаються у паперовій формі до міського центру соціального захисту населення м. Семяновице-Сленські за адресою вул. Szkolna 17 – цокольний поверх, адміністративний кабінет / кімната 5. Заявки можна завантажити на сайті комунального центру соціального захисту населення (посилання нижче) або безпосередньо в офісі MOPS. Заповнити заявки вам допоможуть соціальні працівники нашого Центру. Години прийому клієнтів: Понеділок: 7.00-16.00 Вівторок – четвер: 7.00-15.00 П’ятниця: 7.00-14.00 Детальну інформацію можна отримати за номером телефону: 32 765 62 03

» http://www.mops.siemianowice.pl/

Позивач подає декларацію про достовірність даних, що містяться в заяві, під страхом кримінальної відповідальності за надання неправдивих даних.

Autor:

 • Agnieszka Rylska, MOPS

wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska