Relacja z XLIII sesji Rady Miasta

Radni Rady Miasta VIII kadencji siedzący w dużej sali siemianowickiego ratusza w czasie XLIII sesji Rady Miasta.

Minutą ciszy, ku czci górników, którzy zginęli w kopalniach Pniówek i Zofiówka, rozpoczęły się dzisiejsze (28.04) obrady Rady Miasta Siemianowice Śląskie. Następnie, zgodnie z porządkiem obrad, głos zabrał Rafał Piech, Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie, który przedstawił radnym sprawozdanie ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym. Nie zabrakło w nim informacji m.in. o ukończonym boisku przy Zespole Szkół Cogito, termomodernizacji kompleksowej Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Meritum oraz Zespołu Szkół Sportowych, połączeniu drogowym ulicy Watoły i Chorzowa, pozyskanym grancie na realizację projektu Cyfrowa Gmina w wysokości 1,7 mln zł. czy zajęciu przez Siemianowice Śląskie II miejsca w Konkursie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na najbardziej cyfrową gminę.

W kolejnym części radni pochylili się nad kwestiami związanymi ze stanem bezpieczeństwa (w tym sanitarnego) w Siemianowicach Śląskich. Głos zabrał m.in. jeden z zaproszonych gości, podinsp. Michał Szynol, Komendant Miejski Policji w Siemianowicach Śląskich. Podkreślił pomoc, jaką miasto od lat oferuje jego formacji. Jako ostatni przykład podał wsparcie finansowe w kwocie 193 tys. zł. Pozwoliło to na zakup dwóch nieoznakowanych radiowozów czy zwiększenie ilości patroli w mieście. Obiecał także wszelkie możliwe starania, które pozwolą zwiększyć efektywność podległych mu policjantów.
Zwieńczeniem tego punktu było głosowanie dwóch związanych z tym uchwał (nr 1 i 2) które zostały przyjęte przez radnych jednogłośnie. (21 radnych za).

Po krótkiej przerwie, radni wrócili do prac sesyjnych. Po dyskusji związanej z działaniami, jakie miasto podejmuje w zakresie ochrony środowiska oraz warunków korzystania z jego zasobów, przeszli do procedowania pozostałych projektów uchwał:

 • 3/XLIII/2022 – przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2021 rok – 21 radnych za.
 • 4/XLIII/2022 – przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Miasta Siemianowice Śląskie za rok 2021 – 21 radnych za.
 • 5/XLIII/2022 – nadania nazwy ulicy – Wisławy Szymborskiej – 21 radnych za.
 • 6/XLIII/2022 – nadania nazwy ulicy – Ateńska – 21 radnych za.
 • 7/XLIII/2022 – wyrażenia zgody na pierwszeństwo nabycia dotychczasowemu najemcy lokalu garażowego nr … usytuowanego w obrębie nieruchomości położonej w rej. ul. Fabrycznej, stanowiącej działkę nr 55-2782/275 o pow. 4514m2, zapisanej w księdze wieczystej KA1I/…… z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu przynależnej do tego garażu – 20 radnych za, 1 osoba nie wzięła udziału w głosowaniu.
 • 8/XLIII/2022 – wyrażenia zgody na zbycie prawa własności następujących działek geodezyjnych: 56-561/55 o pow. 308m2 zapisanej w księdze wieczystej KA1I/00007417/5, 56-693/55 o pow. 4 050m2 zapisanej w księdze wieczystej KA1I/00003547/7, których właścicielem jest Gmina Siemianowice Śląskie oraz na zbycie prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na rzecz Gminy Siemianowice Śląskie na następujących działkach geodezyjnych: 56-101/54 o pow. 304m2 zapisanej w księdze wieczystej KA1I/00006056/9, 56-1319/55 o pow. 142 678m2 zapisanej w księdze wieczystej KA1I/00006250/9, 56-562/55 o pow. 277m2 zapisanej w księdze wieczystej KA1I/00006281/5, 56-565/55 o pow. 37m2 zapisanej w księdze wieczystej KA1I/00006281/5, które tworzą jedną zwartą nieruchomość gruntową położoną w rejonie ul. Mysłowickiej – 18 radnych za, 3 osoby przeciw.
 • 9/XLIII/2022 – uchwalenia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów w Siemianowicach Śląskich” na rok 2022 – 21 radnych za.
 • 10/XLIII/2022 – zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2035 – 21 radnych za.
 • 11/XLIII/2022 – zmian budżetu miasta na 2022 rok – 21 radnych za.
 • 12/XLIII/2022 – określenia szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy (wraz z autopoprawką) – 6 radnych za, 11 przeciw, 4 wstrzymało się od głosu.
 • 13/XLIII/2022 – określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 21 radnych za.

W przedostatnim punkcie (przed zamknięciem obrad) radni mieli okazję wysłuchać spraw informacyjnych związanych z naszą gminą, które przybliżył Adam Cebula, Przewodniczący Rady Miasta. W temacie interpelacji, głos zabrał radny Grzegorz Mól. Dowiedzieliśmy się również, że radna Karina Siwiec-Magielnicka została wybrana jednogłośnie Przewodniczącą Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej.

Sesja zakończyła się krótko przed godziną 16.00.

Relację z niej można również zobaczyć tutaj.

Autor:

 • Biuro Prasowe

  Rafał Jakoktochce

  r_jakoktochce@um.siemianowice.pl

  (32) 7605320

foto: Piotr Pindur (Biuro Prasowe UM)