XLIV SESJA RADY MIASTA

Sala w czasie obrad. Widok z góry.
Sala sesyjna

26 maja o godz. 13.00 w sali siemianowickiego Ratusza rozpocznie się XLIV sesja Rady Miasta. W porządku jej obrad znajdą się następujące punkty:

1. Otwarcie sesji.

2. Zmiany, uzupełnienia porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z sesji Rady Miasta z dnia 28 kwietnia 2022 r.

4. Informacja Prezydenta Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Skargi, wnioski i petycje wpływające do Rady Miasta.

6. Ocena realizacji wdrożenia programu naprawczego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o., przedstawionego Radzie Miasta Siemianowic Śląskich na sesji w dniu 28.10.2021 r.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/XLIV/2022 – wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu części zwaloryzowanej bonifikaty, udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr .. usytuowanego w budynku przy ulicy Grunwaldzkiej … w Siemianowicach Śląskich

2/XLIV/2022 – uchwalenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Zwycięstwa w Siemianowicach Śląskich”

3/XLIV/2022 – częściowej zmiany uchwały nr 146/2019 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 24 października 2019r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Siemianowice Śląskie

4/XLIV/2022 – częściowej zmiany uchwały nr 145/2019 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 24 października 2019r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

5/XLIV/2022 – przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich za 2021 rok

6/XLIV/2022 – określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Siemianowice Śląskie, w roku szkolnym 2022/2023

7/XLIV/2022 – częściowej zmiany uchwały nr 87/2019 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 13 czerwca 2019r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych, mających siedzibę na obszarze miasta Siemianowice Śląskie od dnia 1 września 2019 roku

8. Sprawy informacyjne.

9.Zamknięcie obrad sesji.

Autor:

  • Biuro Prasowe

    Ewa Roch-Wyrzykowska

    e_wyrzykowska@um.siemianowice.pl

    (32) 7605216