LI sesja Rady Miasta – 24 listopada

Sala sesyjna - widok z góry. Radni w ławach, naprzeciw prezydium i ławy władz miasta
Radni na sali sesyjnej


W czwartek 24 listopada br. o godz. 13.00 w Ratuszu rozpocznie się LI sesja Rady Miasta z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Zmiany, uzupełnienia porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z sesji Rady Miasta z dnia 27 października 2022 r.
4. Informacja Prezydenta Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Skargi, wnioski i petycje wpływające do Rady Miasta.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Siemianowice Śląskie za rok szkolny 2021/2022.
1/LI/2022 – przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Siemianowice Śląskie za rok szkolny 2021/2022
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
2/LI/2022 – określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Siemianowice Śląskie
3/LI/2022 – przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Zwycięstwa w Siemianowicach Śląskich”
4/LI/2022 – przystąpienia do sporządzenia „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Siemianowice Śląskie do 2030 roku”
5/LI/2022 – przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Dworskiej, Spokojnej, Michałkowickiej, Przedsiębiorców, Zwycięstwa, Henryka Krupanka oraz Kruczej wraz z terenami pola golfowego w Siemianowicach Śląskich”
6/LI/2022 – wyrażenia zgody na pierwszeństwo nabycia dotychczasowemu najemcy lokalu garażowego nr .. o pow. użytk. 18 m² usytuowanego w obrębie nieruchomości położonej w rej. ul. Mickiewicza, stanowiącej działkę nr 55-3549/151 o pow. 75 m², zapisanej w księdze wieczystej KA…………………. z równoczesną sprzedażą udziału w prawie własności gruntu
7/LI/2022 – wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Siemianowice Śląskie, będącej działką geodezyjną nr 21-3663/282 o powierzchni 99 m², położonej w Siemianowicach Śląskich w rejonie ulicy Waloszka, z przeznaczeniem na ogródek przydomowy
8/LI/2022 – wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Siemianowice Śląskie, będącej działką geodezyjną nr 21-3664/282 o powierzchni 278 m², położonej w Siemianowicach Śląskich w rejonie ulicy Waloszka, z przeznaczeniem na ogródek przydomowy
9/LI/2022 – wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Siemianowice Śląskie, będącej działką geodezyjną nr 21-4774/282 o powierzchni 262 m², położonej w Siemianowicach Śląskich w rejonie ulicy Potockiego, z przeznaczeniem na ogródek przydomowy
10/LI/2022 – wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, nieruchomości gruntowej o powierzchni 100 m², stanowiącej własność Gminy Miasta Siemianowice Śląskie, będącej fragmentem działki geodezyjnej nr 32-678/125, położonej w Siemianowicach Śląskich w rejonie ulicy Żeromskiego, z przeznaczeniem na ogródek przydomowy
11/LI/2022 – wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, nieruchomości gruntowej o powierzchni 276 m², stanowiącej własność Gminy Miasta Siemianowice Śląskie, będącej fragmentem działki geodezyjnej nr 56-1270/22, położonej w Siemianowicach Śląskich w rejonie ulicy Składowej, z przeznaczeniem na ogródek działkowy
12/LI/2022 – wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, na czas nieoznaczony, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Siemianowice Śląskie, będącej działką geodezyjną nr 42-37/8 o powierzchni 17 m²,położonej w Siemianowicach Śląskich w rejonie ulicy Wiejskiej, z przeznaczeniem na ogródek przydomowy
13/LI/2022 – przyjęcia do realizacji opracowania pn.: „Program walki ze smogiem w Gminie Siemianowice Śląskie”
14/LI/2022 – częściowej zmiany Uchwały Nr 604/2018 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie nadania Statutu Żłobkowi Miejskiemu z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
15/LI/2022 – wysokości opłat obowiązujących w 2023 roku za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
16/LI/2022 – określenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu będących podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych
17/LI/2022 – częściowej zmiany Uchwały Nr 465/2022 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 24 marca 2022r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z uwzględnieniem planu finansowego tego funduszu na rok 2022
8. Sprawy informacyjne.
9. Zamknięcie obrad sesji.

Autor:

  • Biuro Prasowe

    Ewa Roch-Wyrzykowska

    e_wyrzykowska@um.siemianowice.pl

    (32) 7605216