LIX sesja Rady Miasta – 22 czerwca

Budynek ratusza, przed nim rynek z kwietnym klombem
Ratusz Miejski

22 czerwca o godz. 13.00 w Ratuszu rozpocznie się LIX sesja Rady Miasta z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Zmiany, uzupełnienia porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z sesji Rady Miasta z dnia 25 maja 2023 r.

4. Informacja Prezydenta Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Skargi, wnioski i petycje wpływające do Rady Miasta.

6. Raport o stanie Miasta Siemianowice Śląskie za 2022 rok.

a. przedstawienie raportu o stanie Miasta Siemianowice Śląskie za rok 2022

b. debata nad raportem

c. podjęcie uchwały 1/LIX/2023 w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Siemianowice Śląskie wotum zaufania

7. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

a. odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Siemianowic Śląskich o wykonaniu budżetu Miasta Siemianowice Śląskie za 2022 rok oraz wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta za 2022 rok

b. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

c. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Siemianowic Śląskich

d. podjęcie uchwał w sprawie:

2/LIX/2023 – rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Siemianowice Śląskie za 2022 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Siemianowice Śląskie za 2022 rok

3/LIX/2023 – udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Siemianowice Śląskie

8. Podjęcie uchwał.

4/LIX/2023- przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich za 2022 rok

5/LIX/2023- szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych na terenie miasta Siemianowice Śląskie

6/LIX/2023- wyrażenia zgody na pierwszeństwo nabycia dotychczasowemu najemcy lokalu garażowego nr … o pow. użytk. 15,43m2 usytuowanego w obrębie nieruchomości położonej w rej. ul. Fabrycznej, stanowiącej działkę nr 55-2782/275 o pow. 4514m2, zapisanej w księdze wieczystej KA1I/……………… z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej powierzchni gruntu wynoszącej 1/115 części, przynależnej do tego garażu

7/LIX/2023- wyrażenia zgody na pierwszeństwo nabycia dotychczasowemu najemcy lokalu garażowego nr … o pow. użytk. 15,43 m2 usytuowanego w obrębie nieruchomości położonej w rej. ul. Fabrycznej, stanowiącej działkę nr 55-2782/275 o pow. 4514m2, zapisanej w księdze wieczystej KA1I/……………. z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej powierzchni gruntu wynoszącej 1/115 części, przynależnej do tego garażu

8/LIX/2023- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, na czas nieoznaczony , nieruchomości gruntowej o powierzchni 800m2, stanowiącej własność Gminy Miasta Siemianowice Śląskie, będącej fragmentem działki geodezyjnej nr 45-29/4, położonej w Siemianowicach Śląskich w rejonie ulicy Wiejskiej, z przeznaczeniem na ogródek przydomowy

9/LIX/2023-wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, na czas nieoznaczony, nieruchomości gruntowej o powierzchni 460m2, stanowiącej własność Gminy Miasta Siemianowice Śląskie, będącej fragmentem działki geodezyjnej nr 21-4165/293,położonej w Siemianowicach Śląskich w rejonie ulicy Wróbla, z przeznaczeniem na ogródek działkowy

8. Przyjęcie planu pracy Rady Miasta na II półrocze 2023 r.

9. Przyjęcie terminarzy posiedzeń i planów pracy komisji stałych Rady Miasta na II półrocze 2023 r.

10. Powołanie Komisji Uchwał na II półrocze 2023 roku.

11. Sprawy informacyjne.

12. Zamknięcie obrad sesji.

Autor:

  • Biuro Prasowe

    Ewa Roch-Wyrzykowska

    e_wyrzykowska@um.siemianowice.pl

    (32) 7605216

foto: Szymon Duczek