Nabór na ławników do 30 czerwca

Ratusz w Siemianowicach Śląskich.
Ratusz Miejski

31 grudnia 2023 r. kończy się dotychczasowa czteroletnia kadencja ławników sądów powszechnych 2020-2023.

Rada Miasta Siemianowic Śląskich – na podstawie art. 160 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 217, z późn zm.) – do końca października wybierze ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach i do Sądów Rejonowych w Katowicach na nową kadencję 2024-2027.

Wiceprezes Sądu Okręgowego w Katowicach w piśmie z dnia 10 maja 2023 r. – na podstawie art. 161 ww. ustawy – wystąpił do Rady Miasta Siemianowic Śląskich o dokonanie wyboru ławników w następującej liczbie:

  • do Sądu Okręgowego w Katowicach:
  • 6 ławników do orzekania w sprawach karnych,
  • 4 ławników do orzekania w sprawach rodzinnych,
  • 1 ławnika do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy,
  • do Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach:
  • 2 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy,
  • do Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich:
  • 2 ławników do orzekania w sprawach karnych,
  • 2 ławników do orzekania w sprawach rodzinnych.

Kandydatów na ławników Radzie Miasta Siemianowic Śląskich mogą zgłaszać do dnia 30 czerwca 2023 r.: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Siemianowic Śląskich.

NABÓR ZAKOŃCZY SIĘ 30 CZERWCA 2023 r.

Szczegółowe informacje oraz komplet dokumentów znajduje się pod linkiem: https://bip.msiemianowicesl.finn.pl/bipkod/32504815

Autor:

  • Klaudia Smaluch, Biuro Rady Miasta

wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska