Słoneczne Siemianowice – ogłoszenie w sprawie naboru

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 30 czerwca 2023 r. od godz. 8.00 do dnia 14 lipca 2023 r. do godziny 14.00 odbędzie się nabór Uczestników do Projektu grantowego pn. „Słoneczne Siemianowice. Promocja i budowa Odnawialnych Źródeł Energii w Siemianowicach Śląskich – edycja III”.

Główne założenia projektu
• maksymalny poziom dofinansowania 85 %.
• orientacyjny termin zakończenia postępowania konkursowego prowadzonego przez instytucję organizującą nabór: Zarząd województwa śląskiego: IV kwartał 2023 roku – i kwartał 2024 roku.
Na czym polega projekt grantowy?
Realizacja inwestycji odbywa się po podpisaniu umowy powierzenia grantu.
Mieszkaniec sam wybiera Wykonawcę zgodnie z regulaminem i wytycznymi opracowanymi przez gminę Siemianowice Śląskie (Grantodawcę). Nie musi przeprowadzać badania rynku, tj. zebrania trzech ofert. Mieszkaniec i Wykonawca współpracują z Inspektorem (Inspektorem Nadzoru) wybranym przez gminę.

MIESZKANIEC PŁACI ZA INWESTYCJĘ Z WŁASNYCH ŚRODKÓW, A NASTĘPNIE OTRZYMUJE
CZĘŚCIOWĄ REFUNDACJĘ PONIESIONYCH KOSZTÓW DO 85% KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH.

Dla kogo jest projekt?
Grantobiorca to osoba fizyczna będąca właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego o uregulowanej sytuacji prawnej, położonego na terenie gminy Siemianowice Śląskie. Realizacja inwestycji możliwa jest tylko dla budynków oddanych do użytkowania na dzień składania deklaracji udziału w projekcie / lub będzie oddany do użytkowania na dzień dostarczenia informacji niezbędnej do zawarcia umowy o powierzenie grantu. Jeśli budynek jest zabytkiem, udział w projekcie jest możliwy pod warunkiem, że na moment składania deklaracji udziału w projekcie budynek ma opinię konserwatora zabytków i/lub zgodę konserwatora zabytków i/lub prawomocne pozwolenie na budowę dotyczące planowanej do zamontowania instalacji OZE.
Energia cieplna i elektryczna wytworzona w instalacjach OZE zainstalowanych w ramach projektu musi być zużywana wyłącznie na potrzeby własne gospodarstw domowych (cele socjalno-bytowe) i nie może być wykorzystywana do prowadzenia działalności rolniczej oraz działalności gospodarczej w jakiejkolwiek formie prawnej.
Na co przeznaczone będą granty?
granty będą przeznaczone na zakup i montaż:
• instalacji fotowoltaicznej (paneli fotowoltaicznych) – 5 000 zł /kWp, nie więcej niż 50 tys. zł,
• powietrznej pompy ciepła do c.o. oraz c.w.u. – nie więcej niż 45 tys. zł,
• magazynu energii elektrycznej (dla instalacji fotowoltaicznych) – nie więcej niż 35 tys. zł,
• systemu zarządzania energią – nie więcej niż 2 tys. zł.
Deklaracje udziału w projekcie będzie można składać w formie:
• papierowej i elektronicznej (poprzez system elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP)

REALIZACJA PROJEKTU UWARUNKOWANA JEST OTRZYMANIEM PRZEZ GMINĘ SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE DOFINANSOWANIA.

W tematach dotyczących naboru oraz planowanego projektu prosimy o kontakt w Wydziale Ochrony Środowiska tel. 32/7605 451, 32/7605 463.

Projekt będzie realizowany przez Gminę Siemianowice Śląskie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 – 2027 Priorytet X Fundusze Europejskie na transformację, Działanie 10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii.

Autor:

  • Katarzyna Mroczka – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

wprowadzający: Dagmara Brudek-Schulz