LXI SESJA RADY MIASTA – 28 września

Sala obrad w czasie sesji

LXI sesja Rady Miasta odbędzie się 28 września. Jej obrady rozpoczną się o godz. 13.00 w sali sesyjnej Ratusza. Oto jej porządek:

1. Otwarcie sesji.

2. Zmiany, uzupełnienia porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z sesji Rady Miasta z dnia 28 sierpnia 2023r.

4. Informacja Prezydenta Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Skargi, wnioski i petycje wpływające do Rady Miasta.

6. Informacja dotycząca wykonania budżetu miasta za I półrocze 2023 r. oraz kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/LXI/2023 – przyjęcia „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Siemianowice Śląskie do 2030 roku”

2/LXI/2023 – przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Miasta Siemianowice Śląskie na lata 2023-2026 z uwzględnieniem perspektywy do 2030 r.”

3/LXI/2023 – oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Siemianowicach Śląskich

4/LXI/2023 – oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach Śląskich

5/LXI/2023 – ogłoszenia zamiaru likwidacji Filii Nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Anny Szaneckiej w Siemianowicach Śląskich oraz ogłoszenia zamiaru wprowadzenia zmiany w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Anny Szaneckiej w Siemianowicach Śląskich

6/LXI/2023 – wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, na czas nieoznaczony, nieruchomości gruntowej o powierzchni 500 m², stanowiącej własność Gminy Miasta Siemianowice Śląskie, będącej fragmentem działki geodezyjnej nr 21-4165/293, położonej w Siemianowicach Śląskich w rejonie ulicy Wróbla, z przeznaczeniem na ogródek działkowy

7/LXI/2023 – wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, na czas nieoznaczony, nieruchomości gruntowej o powierzchni 367 m², stanowiącej własność Gminy Miasta Siemianowice Śląskie, będącej fragmentem działki geodezyjnej nr 21-4785/282, położonej w Siemianowicach Śląskich w rejonie ulicy Waloszka,
z przeznaczeniem na ogródek przydomowy

8/LXI/2023 – wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, na czas nieoznaczony, nieruchomości gruntowej o powierzchni 350 m², stanowiącej własność Gminy Miasta Siemianowice Śląskie, będącej fragmentem działki geodezyjnej nr 56-1270/22, położonej w Siemianowicach Śląskich w rejonie ulicy Składowej, z przeznaczeniem na ogródek działkowy

9/LXI/2023 – wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, na czas nieoznaczony, nieruchomości gruntowej o powierzchni 335 m², stanowiącej własność Gminy Miasta Siemianowice Śląskie, będącej fragmentem działki geodezyjnej nr 35-816/4, położonej w Siemianowicach Śląskich w rejonie ulicy Emilii Plater, z przeznaczeniem na ogródek działkowy

10/LXI/2023 – wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, na czas nieoznaczony, nieruchomości gruntowej o powierzchni 319 m², stanowiącej własność Gminy Miasta Siemianowice Śląskie, będącej fragmentem działki geodezyjnej nr 43-84/8, położonej w Siemianowicach Śląskich w rejonie ulicy Wiejskiej i Rzecznej, z przeznaczeniem na ogródek działkowy

11/LXI/2023 – wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, na czas nieoznaczony, nieruchomości gruntowej o powierzchni 298 m², stanowiącej własność Gminy Miasta Siemianowice Śląskie, będącej fragmentem działki geodezyjnej nr 54-426/43, położonej w Siemianowicach Śląskich w rejonie ulicy Mysłowickiej,
z przeznaczeniem na ogródek działkowy

12/LXI/2023 – wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, na czas nieoznaczony, nieruchomości gruntowej o powierzchni 121 m², stanowiącej własność Gminy Miasta Siemianowice Śląskie, będącej fragmentem działki geodezyjnej nr 54-426/43, położonej w Siemianowicach Śląskich w rejonie ulicy Mysłowickiej, z przeznaczeniem na ogródek działkowy

13/LXI/2023 – wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, nieruchomości gruntowej o powierzchni 50 m², stanowiącej własność Gminy Miasta Siemianowice Śląskie, będącej fragmentem działki geodezyjnej nr 49-31, położonej w Siemianowicach Śląskich w rejonie ulicy Sosnowej, z przeznaczeniem na ogródek przydomowy

14/LXI/2023 – wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, nieruchomości gruntowej o powierzchni 33 m², stanowiącej własność Gminy Miasta Siemianowice Śląskie, będącej fragmentem działki geodezyjnej nr 32-2759/324. położonej w Siemianowicach Śląskich w rejonie ulicy Łukasińskiego, z przeznaczeniem na ogródek przydomowy

15/LXI/2023 – wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, na czas nieoznaczony, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Siemianowice Śląskie, będącej działką geodezyjną nr 21-4164/293 o powierzchni 482 m², położonej w Siemianowicach Śląskich w rejonie ulicy Wróbla, z przeznaczeniem na ogródek przydomowy

16/LXI/2023 – wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, na czas nieoznaczony, nieruchomości gruntowej o powierzchni 360 m², stanowiącej własność Gminy Miasta Siemianowice Śląskie, będącej fragmentem działki geodezyjnej nr 43-84/8, położonej w Siemianowicach Śląskich w rejonie ulic Wiejskiej i Rzecznej, z przeznaczenie na ogródek działkowy

17/LXI/2023 – wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, na czas nieoznaczony, nieruchomości gruntowej o powierzchni 276 m², stanowiącej własność Gminy Miasta Siemianowice Śląskie, będącej fragmentem działki geodezyjnej nr 54-426/43, położonej w Siemianowicach Śląskich w rejonie ulicy Mysłowickiej, z przeznaczeniem na ogródek działkowy

18/LXI/2023 – wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, na czas nieoznaczony, nieruchomości gruntowej o powierzchni 237 m², stanowiącej własność Gminy Miasta Siemianowice Śląskie, będącej fragmentem działki geodezyjnej nr 54-426/43, położonej w Siemianowicach Śląskich w rejonie ulicy Mysłowickiej, z przeznaczeniem na ogródek działkowy

19/LXI/2023 – wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, na czas nieoznaczony, nieruchomości gruntowej o powierzchni 224 m², stanowiącej własność Gminy Miasta Siemianowice Śląskie, będącej fragmentem działki geodezyjnej nr 24-236/19, położonej w Siemianowicach Śląskich w rejonie ulicy Chrobrego, z przeznaczeniem na ogródek przydomowy

20/LXI/2023 – wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, na czas nieoznaczony, nieruchomości gruntowej o powierzchni 180 m², stanowiącej własność Gminy Miasta Siemianowice Śląskie, będącej fragmentem działki geodezyjnej nr 24-236/22, położonej w Siemianowicach Śląskich w rejonie ulicy Chrobrego,z przeznaczeniem na ogródek przydomowy

21/LXI/2023 – wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie przez Gminę Siemianowice Śląskie akcji Tramwajów Śląskich Spółka Akcyjna

8. Sprawy informacyjne.

9. Zamknięcie obrad sesji.

wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska